Avgjørelser i klagesaker

Birkelunden kulturmiljø. Klage på tilbaketrekking av tilskudd fra statsbudsjettet kapittel 1429, post 71, til utskifting av vinduer.

Vår referanse: 21/04286

Publisert: 24. september 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Byantikvarens tilbaketrekking av tilskudd fra statsbudsjettet. Byantikvarens begrunnelse var at tilskuddet ikke var brukt etter forutsetningene, da ingen av vilkårene var oppfylt.

Riksantikvaren har etter en helthetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Byantikvarens vedtak. Klagen tas ikke til følge.