Brannsikring av fredet og verneverdig bebyggelse

Brannsikring av kirkebygg

Kirkene er en verdifull del av vår bygningsarv, og det er viktig at disse bygningene sikres godt mot brann. Men hvem har ansvaret for brannsikringen av fredete og listeførte kirker?

Kirkebygg, også fredete og verneverdige kirker, er det eier av kirken som er ansvarlig for brannsikringen. De fleste kirker under Den norske kirke er eid av menigheten. Kirkelig fellesråd ved kirkeverge / daglig leder har ansvaret for forvaltningen av kirkene.

Eier har i henhold til Forskrift om brannforebygging plikt til å føre ettersyn og vedlikehold og sørge for at:

 • brannsikkerheten dokumenteres
 • det er utpekt en brannvernleder
 • det gis opplæring og avholdes brannøvelser
 • det utarbeides instrukser og planer for forebyggende brannsikring og innsats ved brann
 • ekstraordinære tiltak vurderes ved unormal eller sterkt varierende risiko

Eier bør foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av potensielle brannårsaker, bygningens brennbarhet, risiko for spredning av brann og muligheter for slokking. ROS-analysen vil danne grunnlaget for valg av sikringstiltak, som for eksempel:

 • brannforebyggende tiltak som utbedring av elektriske anlegg, tidsbrytere på elektrisk utstyr og brannsikker håndtering av avfall
 • brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesen
 • sirener og/eller annen varsling (sms etc) av naboer for tidlig slokkeinnsats
 • manuelt slokkeutstyr (fortrinnsvis brannslanger) for bruk av kirkens ansatte og naboer
 • utvendig lynvernanlegg og overspenningsvern
 • utvendig brannsikring av trekirker, som for eksempel flammedetektorer og tetting av åpninger i fasade
 • Innvendig automatisk slokkeanlegg (som for eksempel sprinkler eller vanntåkeanlegg) bør vurderes på alle trekirker og murkirker med tretak mot loft

Kirkeeier må vurdere brannsikkerheten kontinuerlig og sørge for egenkontroller og nødvendige eksterne kontrollavtaler.

Kommunen

Kommunen skal føre fortegnelser over særskilte brannobjekter, herunder fredete og listeførte kirker.

Brannvesen

Brannvesenet skal gjennomføre tilsyn og gi de pålegg som er nødvendige for å oppnå tilstrekkelig brannsikkerhet. Tilsynet fra brannvesenet skal ivareta både sikker rømning av personer og tilstrekkelig sikring av kulturhistoriske verdier. Brannvesenet skal også utarbeide innsatsplaner med blant annet en vurdering av adkomst- og slokkemuligheter.

Det lokale eltilsyn

Det lokale eltilsyn (DLE) skal kontrollere og rapportere feil og mangler ved det elektriske anlegget for fredete og listeførte kirker hvert femte år.

Det er kirkeeiers ansvar å holde det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. I tillegg til kontrollene fra DLE vil Riksantikvaren anbefale at kirkeeier får foretatt grundigere kontroll av elanlegget av godkjent elektriker og at det gjøres en termografering av kirken for å påvise eventuelle skjulte feil i det elektriske anlegget.

Personsikring

Tiltak for å sikre bygningen mot brann vil også bidra til å sikre personer som oppholder seg i kirken.

Særskilte tiltak for å sikre personer, som for eksempel nødlys som markerer rømningsveier, kan virke skjemmende på interiøret. Riksantikvaren har derfor utarbeidet retningslinjer for en forenklet markering som både gir god personsikring og samtidig tar hensyn til kirkebygget. Les mer om personsikring her.

Publisert: 26. februar 2021 | Endret: 26. februar 2024