Avgjørelser i klagesaker

Brødretomten. Klage på Vestland fylkeskommunes avslag på søknad om tilskudd til omlegging av tak. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/02579

Publisert: 1. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Vestland fylkeskommunes tilskudd til omlegging av tak. Klagen gjelder tilskuddets størrelse. Fylkeskommunen uttalte at tilskuddet som hovedregel ikke skal dekke mer enn 50 % av de totale kostnadene. Fordi det aktuelle tiltaket nærmer seg fullføring og eiendommen har store vedlikeholdsbehov, har fylkeskommunen gjort et unntak fra hovedregelen og innvilget tilskudd til omtrent 60 % av kostnadene.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen, og påpekte at det på grunn av knappe ressurser må gjennomføres strenge avveininger ved tildelingene. Klagen ble ikke tatt til følge.