Avgjørelser i klagesaker

Bygning på Nordhus. Klage på automatisk fredning etter kulturminneloven § 4 sjette ledd.

Vår referanse 20/02712

Riksantikvaren har mottatt klage på Sametingets avgjørelse av om våningshus er et automatisk fredet samisk kulturminne. Sametinget viste til at bygningen er en samisk/norsk sambruksbygning som var benyttet som skolestue med internat på slutten av 1800- begynnelsen av 1900-tallet.

Riksantikvaren har vurdert opplysningene i registreringsrapporten (rapport 1854) og kommet frem til at Sametinget har gjort en riktig vurdering. Klagen tas ikke til følge.

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024