Avgjørelser i klagesaker

Fattighuset. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for etablering av ildsted. Kulturminneloven § 15a.

Vår referanse 21/02241

Publisert: 11. oktober 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Trøndelag fylkeskommunes vedtak den16. februar 2021 om avslag på søknad om dispensasjon. Søknaden gjaldt installasjon av ny peisovn som innebar inngrep i interiørfredete elementer i bygningen. Fylkeskommunen vurderte tiltakene, og kom frem til at de samlet sett utgjorde et vesentlig inngrep som det ikke kunne gis dispensasjon til. Fylkeskommunen fremhevet at det forelå alternative løsninger som i større grad ville ivareta bygningens verneverdier.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Trøndelag fylkeskommunes vedtak. Klagen tas ikke til følge.