Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: Fredningsforslag for Isfjord radio på Svalbard

Isfjord radio på Kapp Linné er et helhetlig anlegg for kommunikasjon, navigasjon og værvarsling til havs og i lufta i store deler av Arktis, og et knutepunkt mellom Svalbard og resten av verden. Riksantikvaren har utarbeidet forslag til fredning etter Svalbardmiljøloven. Frist for tilbakemelding er 5. mai 2023.

Publisert: 17. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Det sentrale stasjonsområdet på Isfjord radio Foto: Maria Lytomt, Riksantikvaren

Begrunnelse for fredningen

Svalbards kulturminner skal vernes og ivaretas som en del av Svalbards kulturarv og identitet og som et ledd i en helhetlig miljøforvaltning.

– Isfjord radio har nasjonal verdi som kulturminne med stor opplevelsesverdi som en teknisk kommunikasjonsstasjon i Arktis, hvor den historiske utviklingen og ulike funksjoner er lesbar og forståelig, sier Sigrid Murud, seksjonssjef i seksjon for fredning og verneplaner hos Riksantikvaren.

Fra den første radiostasjonen på Kapp Linné ble etablert i 1933 til stasjonen ble automatisert og fjernstyrt fra Longyearbyen i 1999, har Isfjord radio vært et knutepunkt for kommunikasjon mellom Svalbard og resten av verden, og et sentralt støttepunkt for værvarsling og navigasjon til havs og i lufta i store deler av Arktis, selv om stasjonen ligger isolert fra bosetningene på Svalbard.

Isfjord radio har vært en sentral institusjon i nasjonal og internasjonal sammenheng for radio-, tele- og satellittkommunikasjon, og på slutten av 1950-tallet var Isfjord radio en forutsetning for interkontinentale ruteflyvninger over Nordpolen. Kulturmiljøet på Isfjord radio utgjør en helhet som vi ikke har tilsvarende av på fastlandet.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre og bevare Isfjord radio som et helhetlig anlegg for kommunikasjon-, navigasjon- og værvarslingstjenester på Svalbard, fra etableringen av det første sjømerket i 1912 til stasjonen ble helt automatisert og fjernstyrt i 1999.

Fredningen skal bevare et anlegg som har vært knutepunkt for kommunikasjon mellom Svalbard og resten av verden, og et sentralt støttepunkt for navigasjon til havs og i lufta i store deler av Arktis. Formålet med fredningen er videre å bevare bygninger, anlegg, installasjoner og annen infrastruktur som har gjort det mulig å ha en bemannet stasjon i Arktis gjennom hele året. Formålet med fredningen er også å bevare enkelte kulturhistoriske og teknologisk interessante interiører.

Fredningen skal bidra til å:

  • sikre at kulturhistoriske, bygningshistoriske og arkitektoniske verdier bevares
  • sikre tekniske kulturminner som kilde til kunnskap om kommunikasjons- og navigasjonsteknologi og -historie i Arktis
  • sikre at den innbyrdes funksjonelle sammenhengen mellom bygninger, og sammenhengen mellom bygninger og tekniske installasjoner og infrastrukturen ved anlegget, bevares

Fredningen skal ikke være til hinder for næringsvirksomhet og ny bruk av eksisterende bygg og anlegg.

Hvor skal merknader sendes?

Merknader og innspill sendes innen 5. mai 2023, merket Isfjord radio, ref. 21/05558.

Brevet kan sendes elektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post til Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Spørsmål?
Ta kontakt med Riksantikvarens saksbehandler Jostein Gundersen på e-post: jostein.gundersen@ra.no

Omfang

Fredningen etter svalbardmiljøloven § 39 fjerde ledd omfatter Isfjord radio som avmerket på kart nedenfor, med uteområder, opplistede bygninger, anlegg og teknisk infrastruktur.

Bygninger, anlegg og teknisk infrastruktur er nærmere omtalt i vedlagt fredningsdokumentasjon.

Foreslått fredet område, Isfjord radio Kart: Riksantikvaren
Det sentrale stasjonsområdet på Isfjord radio med bygninger og sentrale tekniske anlegg omfattet av fredningen. Rørgater, trasé for skinnegang, trestolper og fundamenter er kartfestet i dokumentasjonsvedlegg. Kart: Riksantikvaren