Avgjørelser i klagesaker

Frithjof II. Klage på avslag på tilskudd til fartøyvern fra statsbudsjettet post 74.

Vår referanse 21/02268

Publisert: 8. desember 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på tilskudd til Frithjof II. Fylkeskommunen avslo søknaden med grunnlag i konkrete prioriteringer som var gjort som følge av begrensede midler.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Klagen tas ikke til følge.