Avgjørelser i klagesaker

Gråbrødreveien og St. Georgs vei gjennom Ekely kunstnerkoloni. Klage på dispensasjon etter kulturminneloven § 19

Vår referanse 20/03322

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Byantikvarens vedtak om dispensasjon fra fredning for fremføring av fjernvarme til Rikshospitalet. Deler av traséen for det omsøkte tiltaket går gjennom det fredete området av Ekely med Edvard Munchs atelier og kunstnerkoloni. Byantikvaren ga dispensasjon til gjennomføring av tiltaket, da inngrepet ikke ble ansett for å være vesentlig.

Dispensasjon ble gitt med vilkår om tilbakeføring av området etter at gravingen var gjennomført.

Riksantikvaren har etter en helthetsvurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved Byantikvarens skjønnsutøvelse og at det derfor ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket. Klagen tas ikke til følge.