Avgjørelser i klagesaker

Halden gamle politikammer og fengsel. Klage på vedtak om fjerning etter kulturminneloven § 16

Vår referanse 20/09487

Publisert: 16. november 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Viken fylkeskommunes vedtak om fjerning av takkonstruksjon for eiers regning. Klager anfører at fylkeskommunens vedtak lider av saksbehandlingsfeil, da det bare er innhentet ett tilbud for fjerning. Fylkeskommunen anførte at det var innhentet tre tilbud, og at det billigste alternativet ble valgt.

Riksantikvaren fant ikke at det forelå feil ved fylkeskommunens saksbehandling, som kunne ha virket inn på vedtakets innhold. Klagen tas ikke til følge.