Høringer og kunngjøringer

Avsluttet – Høringsutkast. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Rogaland

Riksantikvaren har sendt forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland på høring. Høringsfrist er 15. september 2020.

Publisert: 13. mai 2020 | Endret: 29. januar 2024

Hå gamle prestegård med strandgravfeltet til høyre. Bak i bildet skimtes Obrestad fyr.
Hå gamle prestegård med strandgravfeltet til høyre. Bak i bildet skimtes Obrestad fyr. Foto: Lars Sørgaard Sørensen, Rogaland Fylkeskommune.

Høringen går til de kommunene der vi foreslår landskap, til myndigheter på regionalt nivå, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå i Rogaland. Det er kommunenes og andre myndigheters arealplanlegging og forvaltning saken vil ha direkte betydning for. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Utkastene omfatter 17 landskap i Rogaland som Riksantikvaren foreslår skal inngå i KULA-registeret. På grunnlag av høringen vil vi bearbeide utkastet til en endelig rapport.  Landskapene skal til sammen vise det kulturhistoriske mangfoldet i fylket. KULA-områdene omfatter landskap i rurale områder og viser blant annet spor etter ulike næringsveger, ferdsel og bosetting.

I Rogaland inngår disse 17 landskapene i høringsutkastet:

 • Suldalsvassdraget og Suldalsheiene
 • Avaldsnes
 • Utsira
 • Sjernarøyene
 • Hognalandsbassenget
 • Viglesdalen
 • Rennesøy og Mastrafjorden
 • Lysefjorden
 • Vestlig del av Kvitsøy
 • Randabergkysten
 • Hafrsfjorden
 • Jærkysten
 • Ørsdalen – Kvitlen
 • Hadland – Sæland – Undheim
 • Storrsheia
 • Høg-Jæren
 • Blåfjell – Sandbekk – Jøssingfjord

Landskapet har alltid vært i endring, men tempoet og omfanget av endringene i vår tid øker i en slik grad at viktige verdier står i fare for å gå tapt. Utfordringen er å forvalte landskap på en måte som både bevarer og videreutvikler det i et langsiktig perspektiv.

Med KULA-registeret vil Riksantikvaren bidra til at nasjonalt viktige landskap blir ivaretatt i planleggingen. Dette er et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og blir gjennomført i nært i samarbeid med regional kulturminneforvaltning og med involvering av kommunene. Kulturminneforvaltningen sier med KULA-registeret klart ifra om hvilke landskap som har nasjonale interesser, og ønsker med dette å bidra til en mer forutsigbar arealplanlegging. Registeret skal være et verktøy for kommunenes og ulike sektorers planlegging. Det er ferdigstilt for Østfold (2015), Hordaland (2016) og Troms (2018) og arbeidet pågår nå i de fleste fylker.