Hvorfor delta i EØS-samarbeid?

Gjennom EØS-midlene har norske aktører innen kulturarvsektoren en unik mulighet til å tilegne seg ny kunnskap utenfor norske landegrenser.

Grønne synagogen I prosjektet "den Grønne synagogen" deltok elever fra Sam Eyde videregående skole i restaureringen av en gammel tre-synagoge i Rezekne i Latvia, sammen med latviske håndverkselever. Foto: Ingrid Aas

“What’s in it for me?”

Norske organisasjoner nevner en rekke former for utbytte fra sin deltakelse i EØS-samarbeid. Felles for dem alle er at EØS-samarbeid gir en mulighet til å se egen organisasjon utenfra og se hvordan ting gjøres i andre land. Det åpner horisonten og bidrar til nytenkning.

Men kjernen i et godt EØS-samarbeid handler om det faglige. Den vanlige tenkningen rundt samarbeidsprosjekter finansiert av EØS-midlene er at norske aktører bidrar med ekspertisen. Dette behøver imidlertid ikke å være tilfelle. Alle våre samarbeidsland i Europa har fagmiljøer med kompetanse og erfaring som kan komme norske aktører til gode. Dersom en har behov for en spesiell type kompetanse kan den altså være mulig å finne gjennom EØS-samarbeid. Det er mulig å tenke strategisk; de fleste aktører har noe å lære av hverandre, så det gjelder å finne fram til samarbeid som er gunstige for begge parter.

Hva kan man samarbeide om?

Alle aktiviteter som finansieres av EØS-midlene skal direkte eller indirekte føre til målet om reduserte sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Utover det er det få begrensninger på hva midlene kan brukes til. Kulturarvprosjektene befinner seg gjerne innenfor følgende tema:

EØS-midlenes andre mål er å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og samarbeidslandene. Norske fagmiljøer kan delta som partnere i prosjekter i samtlige land som mottar EØS-midler, og potensialet for faglig utbytte er stort. Hovedaktiviteten, for eksempel et restaureringsarbeid, må som regel foregå i samarbeidslandet, men ellers ligger det ingen formelle begrensninger på hvilke aktiviteter som kan foregå i Norge.

I tidligere prosjekter har norske aktører hentet hjem kunnskap om blant annet:

  • Restaurerings- og vedlikeholdsteknikker
  • Materialbruk
  • Byggeteknikker
  • Sammenheng mellom kulturminnevern og sosiale prosesser
  • Kulturminneplaner i kommunen
  • Lokal stedsutvikling
  • Minoriteters kulturminner
  • Industriell kulturarv
Elev ved anleggslinjen Liv Anita Tønnesen legger stein utenfor synagogen. Foto: Håkon Halgrimsen Riksantikvaren

Fokus på samfunnsnytte

I tråd med utviklingen i kulturarvsektoren generelt er det samfunnsnytten som står i sentrum innen EØS-midlene. Programmene handler om mennesker og muligheter; kulturarv gir mennesker muligheter, og vår oppgave er å synliggjøre og realisere disse mulighetene. Får vi til det vil vi gi et viktig bidrag til målet om sosial og økonomisk utjevning i Europa.

Les mer om hvorfor og hvordan man kan bli partner i et EØS-prosjekt i EØS-sekretariatets partnership guide!

Er du overbevist? Hvordan går man så frem for å finne en partner?

Les mer om det her!

Publisert: 12. februar 2020