Kort oversikt

Hvilke oppgaver skal overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene?

Hovedendringene er:

Fra 2020 skal fylkeskommunene overta forvaltningsansvaret for:

  • de fleste statlig eide bygninger og anlegg som er fredet (Statens kulturhistoriske eiendommer)
  • de fleste arkeologiske kulturminnene som er fredet
  • flere teknisk-industrielle kulturminner
  • fredete og vernete fartøy
  • ikke-kirkelige middelalderbygg

Riksantikvaren skal fortsatt ha forvaltningsansvaret for kulturminnene som står på Riksantikvarens liste for 2020.

Tilskuddsordninger:

Følgende tilskuddsordninger overføres til fylkeskommunene fra høsten 2020:

  • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72)
  • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen samt brannsikring (post 73)
  • tilskudd til fartøyvern (post 74)

Da blir ordningen slik at Riksantikvaren fordeler tilskudd til hver fylkeskommune etter søknad. Fylkeskommunene gir deretter tilskudd til enkeltprosjekter i fylket etter søknad. Slik fungerer ordningen allerede i dag når det gjelder tilskudd til fredete hus i privat eie (post 71).

Hva betyr det?
At fylkeskommunene overtar forvaltningsansvaret, betyr at de blir rette myndighet til å gi dispensasjon fra kulturminneloven. Slik er det allerede når det gjelder privateide, fredete bygninger.

Riksantikvaren vil være et fagdirektorat med overordnet myndighet, mens den konkrete oppgaveløsingen i større grad skjer i fylkeskommunene. Riksantikvaren skal fortsatt være fredningsmyndighet, innsigelsesmyndighet og klagemyndighet.

Publisert: 2. desember 2019 | Endret: 20. desember 2019