r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Avgjørelse av innsigelsessak om Dælenenga i Oslo

Fra en fotballturnering på Dælenenga idrettsplass ca. 1930-1940. Foto: ukjent, Oslo Museum (CC BY-SA)

Skriv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har godkjent reguleringsplan for Seilduksgata 30, Dælenenga idrettspark. Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed ikke tatt til følge.

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten sendte et planforslag for ny flerbrukshall på Dælenenga ut på offentlig høring i to alternativer. Alternativ 1 innebærer at det eksisterende klubbhuset fra 1926 må rives, og at et antall trær må felles, for å få plass til en ny flerbrukshall. I alternativ 2 er klubbhuset foreslått renovert, og flerbrukshallen er foreslått som et tilbygg på en eksisterende hall.

Riksantikvaren fremmet innsigelse til alternativ 1. Riksantikvaren fikk saken oversendt til vurdering fra Byantikvaren, som ikke selv kan fremme innsigelse til Oslo kommunes egne planer.

Direktoratet har lagt vekt på at Dælenenga klubbhus med murer og sidepaviljonger var et pioneranlegg i innføringen av moderne gymnastikkundervisning, og er sterkt knyttet til arbeideridrettens historie. Anlegget er holdt i en karakteristisk nyklassisistisk stil, oppført i 1926 etter tegninger av arkitekt Harald Aars. Det har betydelige arkitektoniske kvaliteter, og er godt bevart i eksteriøret. Det har viktig symbolverdi i Oslo, som et av svært få bevarte idrettsanlegg i denne kategorien, og som representant for en sammenhengende idretts- og idrettsforeningshistorie. Riksantikvaren vurderer anlegget til å være av vesentlig regional verdi.

Bystyret vedtok alternativ 1, og tok ikke innsigelsen fra Riksantikvaren til følge. Bystyret besluttet samtidig å sende saken til KMD til endelig avgjørelse.

Departementets vurdering

Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår står sentralt i plan- og bygningslovens bestemmelser. Et godt idretts- og fritidstilbud spiller en viktig rolle i å fremme god folkehelse og for å motvirke sosiale forskjeller. Vern av kulturminner er også et viktig hensyn i planleggingen. KMD anerkjenner verdien til klubbhuset og tilhørende anlegg som regionalt viktige kulturminner.

Samtidig er KMD opptatt av forutsigbare planprosesser som sikrer gjennomføring. Å ta innsigelsen fra Riksantikvaren til følge, vil etter KMDs vurdering, skape stor usikkerhet knyttet til realisering av en ny flerbrukshall. I denne saken mener KMD at hensynet til barn og unges interesser, god folkehelse i befolkningen, og utjevning av sosiale forskjeller i bydelen, veier tyngre enn hensynet til bevaring av klubbhusanlegget i Dælenenga idrettspark. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas derfor ikke til følge.

Les Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev