r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fast fredningsgrense for samiske kulturminner

Samisk gamme i Gratangen i Troms. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Skriv

22. juni 2018 trådte lov om endringer i kulturminneloven i kraft. Endringen innebærer et skifte fra flytende til fast fredningsgrense for de samiske kulturminnene. Dette betyr at samiske kulturminner som er fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet.

Etter at kulturminneloven ble vedtatt i 1978 har samiske kulturminner eldre enn 100 år vært automatisk fredet. Fredningsgrensen ble dermed flyttet hvert år og den flytende fredningsgrensen førte blant annet til at mengden automatisk fredete samiske kulturminner økte år for år.

I forbindelse med prosjektet "Registrering av automatisk fredete samiske bygninger" har ca. 1000 bygninger blitt vurdert, og det ble klart at det er flere utfordringer knyttet til praksisen med en flytende fredningsgrense.

I 2017 startet Klima- og miljødepartementet i samråd med Sametinget og Riksantikvaren arbeidet med å innføre en fast fredningsgrense for samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre. Årstallet 1917 er valgt fordi det representerer et politisk vendepunkt i samisk historie, med det første samiske landsmøtet i Trondheim.

Lovforslaget ble fremmet for Stortinget 02.03.2018. Endringen ble sanksjonert i statsråd  22.06.2018 og loven trådte i kraft samme dato. Dette betyr at samiske kulturminner som er fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet.

Les mer:

Lovendringen på www.lovdata.no

Klima og miljødepartementets nettsider

Samiske kulturminner på Riksantikvarens nettsider