r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Ny forskrift om konsekvensutredning med veiledning

Ved store utbyggingstiltak, som her fra Bjørvika i Oslo, skal det gjennomføres en konsekvensutredning. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Skriv

1. juli trådte ny forskrift om konsekvensutredninger i kraft. Den er felles for både planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter særlover, som for eksempel energiloven og vassdragsreguleringsloven.

Les mer om forskriften på lovdata.no.

Hvilke endringer er gjort?

Det er gjort en del endringer i forskriften, blant annet av hvilke tiltak som alltid skal konsekvensutredes, og hvilke tiltak hvor konsekvensutredning skal vurderes ut fra tiltakets miljøvirkninger. Det er også gjort endringer i kriteriene for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. De nye kriteriene finnes i § 10 i forskriften.

Veiledere til den reviderte forskriften

Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert to veiledere til den reviderte forskriften.

Den ene er et kort veiledningsnotat som tar for seg konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Den andre er en mer utdypende veileder om når tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes, og hvordan vurderinger etter § 10 i forskrift om konsekvensutredninger skal gjennomføres.

Last ned veilederne her: