r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny utgave av veileder i planlegging etter plan- og bygningsloven

Skriv

Riksantikvarens veileder "Kulturminne, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven" foreligger nå i revidert utgave.

Veilederen viser hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å ta vare på kulturarven og legge til rette for en ny og god bruk av den. Kulturminner, kulturmiljøer og landskap er verdifulle ressurser i arealforvaltning og samfunnsutvikling. Veilederen er også ment å inspirere alle til å delta med innspill til hvordan kulturarven best kan tas vare på i planprosesser.

Denne veilederen er en oppdatert utgave av Riksantikvarens veileder fra 2010. Her er de de siste endringer i plan- og bygningsloven med tilhørende rundskriv per juni 2016 innarbeidet. Nytt i den reviderte utgaven er blant annet egne kapitler om statlige styringssignaler og statlig plan, og konseptvalgutredninger.

Den reviderte veilederen vil være et nyttig verktøy for politikere, fagfolk og lokalbefolkning, og er spesielt aktuell i arbeidet med kulturminneplaner i kommunene. Les mer om vår kommunesatsing på www.riksantikvaren.no/KIK.

Har du kommentarer eller innspill, send dem til kontaktpersonene Ingunn Holm eller Kristine Johansen.

Last ned veilederen (pdf)