r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Ny veileder om oppgradering av gamle bygårder i mur

Detalj av bygård (Anno 1888) i Torggata 36. Denne er dekorert med en teknikk kalt Sgrafitto, en dekorativ teknikk navnet fra det italienske verbet ”sgraffiare” som betyr å skrape/skravere. Kort fortalt skraper man seg igjennom et lyst kalk-lag og inn til et mørkere, slik fremtrer et lavt relieff. Teknikken er best kjent fra renessansens Firenze. Bygården ble restaurert sommeren 2015.

Foto: Terje Berner

Skriv

Gamle bygg kommer ikke alltid overens med dagens krav til utslippsreduksjon og energieffektivisering. De krever egne tiltak for å kunne hensynta verneverdier og opprinnelig materialbruk. Informasjon, standarder og tilskuddsordninger er vanligvis laget med tanke på nyere bygg.  Den nye veilederen har som mål å gi eiere og beboere en enkel oversikt i problemstillinger knyttet til klimavennlig vedlikehold og oppgradering av gamle bygårder i mur.

Den kraftige utbyggelsen i mange av de store norske byene på slutten av 1800-tallet er preget av murtvangen. Det ble bygget store mengder boliger i denne perioden, hovedsaklig i form av bygårder i mur. Disse gjenspeiler en viktig epoke i norsk byutvikling, og da i Oslo spesielt.

Det å oppgradere og vedlikeholde eldre bygninger er ikke bare godt kulturminnevern, men også et klima- og miljøvennlig tiltak. Det å ta vare på eldre bygninger krever ofte mye kunnskap, en kompetanse de fleste av beboere i eldre bygårder ikke nødvendigvis besitter. En veileder utviklet i prosjektet CulClim av SINTEF Byggforsk og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), har som mål å gjøre det enklere for eiere av gamle bygårder i mur å kunne oppgradere bygget på bærekraftig måte, uten å forringe kulturhistoriske verdier.

Les mer om prosjektet her

Last ned veilederen her.

Markveien på Grunerløkka i Oslo er en av områdene som er gjennomgående preget av bygårder i mur. Markveien strekker seg fra toppen av Grunerløkka ved Sannergata, ned til Ankerbrua, populært kalt Eventyrbrua etter de fire bronsefigurene signert Dyre Hvaa.  Bildet er datert den 01.07.1906. Foto: Mittet & co AS / Nasjonalbiblioteket

Vernevettreglene

Husk at du som eier og beboer i en verneverdig murgård forvalter en bit av norsk kulturhistorie på vegne av kommende generasjoner. Vær stolt av dette, men vær deg også ansvaret bevisst.

1. Gjør deg kjent med bygningens oppbygning, vernestatus og hvilke lovkrav som gjelder.

2. Få oversikt over bygningens tilstand og behov.

3. Sørg for at bygningen er i god stand før større tiltak iverksettes.

4. Vurder hva du får ut av et tiltak før beslutning fattes (behov og kostnad vs. effekt og nytte).

5. Ta hensyn til arkitektonisk uttrykk og verneverdier når tiltak planlegges og gjennomføres.

6. Sørg for å bruke løsninger som fungerer godt med de originale materialene – moderne materialer kan skade bygningen.

7. Velg gode fagpersoner – selv små tiltak kan fordre spesialkompetanse.

8. Ta vare på bygningen gjennom et godt og løpende vedlikehold. Manglende vedlikehold kan føre til skader og til forringelse av bygningens arkitektoniske og historiske karakter.

9. Lag en vedlikeholdsplan som gir oversikt over nødvendige tiltak for hver årstid, med både kort- og langsiktige mål. Prioriter hva som må gjøres, og hva som kan vente.

10. Dokumenter alt av vedlikehold og oppgradering inkludert materialbruk. Også fremtidige eiere trenger oversikt over hva som er gjort.

(Hentet fra "Klimavennlig oppgradering av gamle bygårder i mur – Veileder for eiere og beboere" )