r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Tildelte FoU-midler i 2018

Bevaring og istandsetting av gammel trehusbebyggelse i Straumen i Inderøy kommune er ett av tre forskningsprosjekter som har fått midler i 2018. Foto: Wikipedia Commons CC-BY

Skriv

Tre prosjekter og tre arrangementer har fått FoU-midler fra Riksantikvaren i år.

Riksantikvaren lyste tidligere i år ut midler på 1,0 millioner kroner til forsknings – og utviklingsprosjekter (FoU-midler). Det kunne søkes om støtte til både prosjekter og arrangementer.

Riksantikvaren mottok i alt åtte søknader fra seks institusjoner.

Forskningsmidler

Institusjonene som får forskningsmidler er: Oppland fylkeskommune, Trøndelag forskning og utvikling og Skognæringsforum Nordland.

Disse tre prosjektene har mottatt 250 000 kr hver.

Evaluering av Opplandsmodellen

Evaluering av Opplandsmodellen innen bygningsvern. Prosjekt i regi av Oppland fylkeskommune i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Opplandsmodellen er en samarbeidsmodell med flere aktører der bygningsvernrådgivertjenesten i Oppland og etter- og videreutdanningstilbudet i bygningsvern ved NTNU Gjøvik inngår. Formålet med evalueringen er å gi en vurdering av om Opplandsmodellen bidrar til å oppnå en effektiv forvaltning av bygningsarven, samt å identifisere ulike ringvirkninger av ordningene. Evalueringen er også viktig i arbeidet med gjennomføringen av regionreformen, som en mulig interessant modell for flere fylker.

Bevaring og istandsetting av Straumen sentrum

Kulturminners betydning for Straumen sentrums attraktivitet, og det offentliges vurdering av betydningen av ivaretakelse av kulturminner (Trøndelag forskning og utvikling).

Tettstedet Straumen er kommunesentrum i Inderøy kommune. Tettstedet har i løpet av de siste årene gjennomgått en stor forandring, ved at butikker og serviceinstitusjoner er flyttet ut i randsonen av det gamle sentrumet, men fortsatt er deler av den gamle bebyggelsen bevart. Straumen sentrum er et viktig innslag i reiselivsproduktet «Den Gyldne Omvei».

Gjennom å konkretisere og dokumentere betydningen av bevaring og istandsetting av tre konkrete bygg i kommunesentret Straumen (Ringstu, Klokkarstu og Sakshaug gamle skole (Sakshaug Flerbrukshus)), vil prosjektet blant annet kartlegge hvilken betydning bevaring av det gamle sentrum har for bosetting, næringsutvikling og turisme i kommunen og belyse hvilken betydning restaureringen av bygningene har i økosystemsammenheng.

Bevaring av «Sjøgato» i Mosjøen i et økosystemperspektiv

Verdiskaping, nettverk og kulturelle økosystemtjenester. (Skognæringsforum Nordland i samarbeid med Vefsn kommune, Helgeland Museum og Trøndelag forskning og utvikling).

Prosjektet bygger på erfaringer fra samarbeidet «Merverdi fra skogen» . Gjennom dette samarbeidet er det kommet tydelig fram hvordan arbeidet med bevaring av gammel bebyggelse er sammensatt av en rekke tjenester og produkter, som blant annet bærekraftig skogforvaltning, lokalkunnskap om virkesressursene, leveranse av riktig trevirke, produktutvikling, tilgang på tradisjonsbaserte håndverkertjenester, kunnskapsformidling og beslutningstaking.

Støtte til arrangementer

Urnes stavkirke. «Revisiting Urnes – fra forskning til folk» er en internasjonal forskningsworkshop som har fått midler fra Riksantikvaren. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.

Tre arrangementer har hittil fått midler fra Riksantikvaren i år:

«Revisiting Urnes»

«Revisiting Urnes – fra forskning til folk» er en internasjonal forskningsworkshop i regi av Fortidsminneforeningen og NTNU.

Målet med arrangementet er å bidra til å revitalisere stavkirkeforskningen her hjemme, og dernest å bringe stavkirkene inn i den europeiske forskningsbevisstheten vedrørende middelalderens kunst og arkitektur.

Arrangementet har fått tildelt 50 000 kr.

Vedlikehold og restaurering av glassmalerier i kirker

Kirken som nasjonalt galleri for glassmalerier og etiske og praktiske utfordringer knyttet til vedlikehold og restaurering. Agder og Telemark bispedømme.

Målet med seminaret er å belyse glassmaleriet som kunstform gjennom en historisk gjennomgang, dyktiggjøre forvaltere av kirkebygg med glassmalerier og informere om viktige aspekt ved vedlikehold og restaurering.

Arrangementet har fått tildelt 40 000 kr.

Nature and Culture in Medieval Towns

Konferansen i regi av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) vil gi ny og mer nyansert innsikt i den historiske bakgrunnen for dagens klima og miljøutfordringer, og de historiske betingelsene for å håndtere disse utfordringene.

Arrangementet har fått tildelt 36 500 kr.