r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Tiltak på verneverdig bygning – nytt eksempel i veiledning for byggesaksbehandling

Skriv

I den reviderte veilederen om byggesaksbehandling fra Kommunal teknisk forening har det kommet inn et eksempel på hvordan søknader om tiltak på verneverdige bygninger bør vurderes. Eksemplet er utvikla i samarbeid med Riksantikvaren.

Målet med eksempelsamlingen er at det skal være et nyttig verktøy, og til hjelp i behandlingen av byggereglene ved arbeider på eksisterende byggverk.

I eksempelet som tar for seg tiltak på verneverdige bygninger, vektlegges reguleringsbestemmelser, områdets kulturhistoriske karakteristika, autentisitet/nyere endringer, teknisk tilstand, gjennomførbarhet, viktigheten av god bruk, kravene i teknisk forskrift og mulighetene for unntak fra kravene av hensyn til de kulturhistoriske verdiene.

Last ned eksempelsamlingen «Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg» på nettsiden til Kommunal teknisk forening.