r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring

2. gangs høring: Fredningsforslag for Dalsfos kraftverk

Dalsfos dam og kraftstasjon. Foto: Linn Brox, Riksantikvaren.

Skriv

På grunn av innspill til 1. gangs høring har Riksantikvaren besluttet å revidere fredningsforslaget for Dalsfos kraftverk, og legger forslaget ut på 2. gangs høring da fredningsomfanget foreslås utvidet.

Dalsfos kraftverk i Kragerø kommune

Litt nord for E18 ved Kragerøvassdraget ligger Dalsfos kraftverk i et typisk lavlandsvassdrag med innsjøer og vassdrag. Dalsfos kraftverk har inntaket fra det nå regulerte Tokevatnet. Det er et lite kraftverk av typen magasinkraftverk.

Det har mye til felles med elvekraftverk av eldre type, med inntak via en kort vannvei og kraftstasjon i dagen. Bygningene og dammen ligger nær hverandre og har, stort sett, den samme utformingen som da de ble oppført. Dette gjør at kraftverket og området rundt fremstår slik det gjorde på tidlig 1900-tall.

Begrunnelse for fredningsvedtaket

Dalsfos er representativt for privat utbygging av industrikraft tidlig på 1900-tallet. Kragerø kommune var imidlertid rask til å inngå avtale, så kraftverket leverte strøm tidlig til alminnelig forsyning. Bygningene og det tekniske anlegget har høy grad av opprinnelighet, høy aldersverdi og sjeldenhetsverdi, samt høy kulturhistorisk, arkitektonisk og pedagogisk verdi.

Nærheten mellom dammen med de tre styringshusene, bassengene og kraftstasjonen med lukehus og rørgate er særegen på nasjonalt nivå.

Riksantikvaren har utvidet fredningen i forhold til Landsverneplan Statkraft. Dette på grunn av det kompakte kulturmiljøet og en tilnærmet komplett bygningsmasse fra tidlig 1900-tall, som gjør det enkelt å forstå produksjonsprosessen.

Byggverkene utgjør et interessant krafthistorisk kulturmiljø fra den tidlige fasen av elektrisitetsproduksjon i Norge. I tillegg har anlegget også elementer fra andre viktige historier, som tømmerfløting og ålefiske, som måtte tilpasses da kraftverket ble oppført.

Landsverneplan for Statkraft

Dalsfos er i Landsverneplan for Statkraft vurdert til å være fredningsverdig. Siden kraftverket eies av Skagerak Energi (hvor Statkraft ikke er eneaksjonær) fredes kraftverket ved enkeltvedtak og ikke ved forskrift slik det gjøres for seks andre kraftverk i Landsverneplanen.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Dalsfos kraftverk som et kultur- og bygningshistorisk viktig eksempel på et kraftverk, fra tidlig 1900-tall og dens utvikling frem til 1960, med særpreget og unik arkitektonisk utforming som i nasjonalt og vannkrafthistorisk perspektiv er uvanlig kompakt og komplett.

Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet, også kulturminner knyttet til tømmerfløting og ålefangst. Fredningen skal i tillegg sikre elementene i og lesbarheten av kraftverkets produksjonslinje.

Eksteriør

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur. Dette gjelder både hovedtrekkene i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre vinduer og dører samt materialbruk og overflater.

Interiør

Formålet med fredningen av interiør i og kraftstasjonsbygningen, lukehuset, damstyringshuset og kaffihuset er å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som er kulturhistorisk interessant. Fast og spesifisert større løst inventar skal bevares som en integrert del av interiøret.

Omfanget av fredningen

Fredningen etter § 15 omfatter følgende byggverk:

 • Stasjonsbygningen
 • Rørgate med 3 rør
 • Lukehus
 • Redskapsbu 1
 • Redskapsbu 2
 • Damstyringshus
 • Kaffihuset
 • Sementbua
 • Øvre basseng med luke
 • Flomluke/-kanal og opprinnelig damkrone
 • Nedre basseng
 • Overløpskanal
 • Adkomstområde
 • Mur ved stasjonsbygningen

Endring fra 1. gangs høring

I dette reviderte forslaget er det lagt til et område rundt kraftstasjonen som foreslås fredet etter kulturminneloven § 19. I høringsuttalelsen fra Telemark fylkeskommune ble det påpekt at området rundt Dalsfos kraftverk er så viktig at det burde fredes etter kulturminneloven § 19 for å sikre at helheten i anlegget og sammenhengen mellom de fredete enkeltobjektene.

Riksantikvaren ser at dette kompletterer fredningen av Dalsfos og har derfor utarbeidet et nytt forslag til fredning som inkluderer et område fredet etter § 19 rundt anlegget. Vi sender med dette det endrete forslaget ut på en ny høring siden dette er en utvidelse av omfanget av fredningen.

Etter kulturminneloven § 19 kan et område fredes så langt det er nødvendig for å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet eller for å beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til det. Utvidelsen av fredningen er vist på fredningskartet.

Se informasjon og dokumenter fra 1. gangs høring her

Høringsfrist

Eventuelle merknader til fredningsforslaget må sendes skriftlig innen 22. mars 2019 til:
Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo, eller til postmottak@ra.no

Kontaktpersoner

Bodil Johanne Paulsen, rådgiver, bodil.paulsen@ra.no 
Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), inger.rystad@ra.no 
Ingrid Melgård, fung. seksjonssjef, ingrid.melgard@ra.no