r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Avgjørelse om reguleringsplan for Storehaugen i Sande kommune

Skriv

Miljøverndepartementet godkjenner reguleringen for Storehaugen, og innsigelsen fra Møre og Romsdal fylkeskommune tas dermed ikke til følge.

Saken gjelder 35 dekar bostedsareal og 57 dekar friluftsformål  inkludert båndlagt areal med automatisk freda kulturminner. Det er lagt opp til 26 tomter for eneboliger og 7 områder for konsentrert småhusbebyggelse som vil utgjøre rundt 21 boenheter. Møre og Romsdal fremmet innsigelse på bakgrunn av at tiltaket er i strid med kulturminneloven §3.

Det er gjort funn av unike steinalderboplasser som det ikke er kjent lignende tilfeller av. Det er funnet 11 boplasser på rekke innenfor en avstand på 400 meter. Flere av lokalitetene er uvanlig rike på funn og har tykke kulturlag. Tiltaket anses som utilbørlig skjemmende på steinalderlokalitetene. Fylkeskommunen krevde at det måtte legges en sikringssone på 50 meter rundt området.

Departementet har godkjent planen, men har lagt inn tilleggsbestemmelser som stiller krav om at vegskjæringer og  grøfter fram til et pumpehus skal utformes så skånsomt som mulig. I samråd med fylkeskommunen skal det settes opp fysisk merking med anleggsgjerde. Kulturminnene skal merkes under anleggsarbeidet, og grensen mellom tomtene og område for hensynssone C skal stikkes ut og merkes. Gjerde og merking skal fjernes når anlegget er ferdig.

I tillegg er det ikke tillatt å gjennomføre bygge-, grave-, utfyllings- eller andre midlertidige eller permanente tiltak innenfor hensyssone C, det er helller ikke lov med planting som er egnet til å skade kulturminnene. De siste krav gjelder også hensynssone D.

(Miljøverndepartementet skiftet navn til Klima-og miljødepartementet 1. januar 2014).