r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring – høring av forslag til lovendring

Skriv

Klima- og miljødepartementet har sendt forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag på høring. Her foreslås det at det skal utarbeides kommuneplan eller reguleringsplan for snøscooterløyper.

Riksantikvaren anser at plan- og bygningsloven er et godt verktøy for å avklare eventuelle konflikter mellom snøscooterløyper og kulturminner. Samtidig påpekes viktigheten av å trekke regional kulturminneforvaltning tidlig inn i planleggingsprosessen. Da fylkesmannen gjennom forskriften til loven har anledning til å vedta ferdselsforbud i bestemte områder, ber vi om at dette også vurderes som mulig for områder med kulturminner slik at skade ved barmarkskjøring forhindres.