r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Fredete eiendommer i Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for Bioforsk

Skriv

Fredningen omfatter 24 bygninger på Bioforsk Øst, Løken i Øystre Slidre kommune, Bioforsk Nord, Tjøtta i Alstahaug kommune, og Bioforsk Jord og Miljø, Svanhovd i Sør-Varanger kommune.

Fredningssaken har bakgrunn i landsverneplanen for Landbruks- og matdepartementet Bioforsk som ble utarbeidet av en styringsgruppe bestående av representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fornying- og Administrasjonsdepartementet ved prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, Riksantikvaren og Bioforsk.                          

I kongelig resolusjon 1. september 2006 “Om overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedommar" er fagdepartementene pålagt å utarbeide landsverneplaner for kulturhistoriske eiendommer i sine sektorer.                          

Med grunnlag i landsverneplanene skal departementene/sektorene i samråd med Riksantikvaren finne fram til og velge ut for fredning eller annet vern, et representativt utvalg av statens eiendommer og bygninger.                          

SKE-forskriften

Fredningen av statlige eiendommer skjer ved én felles forskrift: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (SKE-forskriften).                          

Forskrift nr. 1088 om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 som inneholder generelle bestemmelser, ble vedtatt av Riksantikvaren 9. november 2011.                          

I tillegg til kapittel 1 som også gjelder for Bioforsk er kapittel 5 med vedlegg en del av forskriften. I tillegg til forskriften gjelder kulturminnelovens bestemmelser jf. bl.a §§ 16-18.                          

Om Bioforsk

Bioforsk er et institutt som ble opprettet i 2006 med forankring i tidligere Norsk institutt for planteforskning (Planteforsk), Norsk institutt for økologisk landbruk (NORSØK) og Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk).                          

Landsverneplanen viser at det har vært et bredt engasjement for å opprette forsøksgårder i jord- og plantekultur omkring i landet, helt fra oppstarten i 1889, til etableringen av NORSØK i 1986 og Jordforsk i 1989.

Publisert: 15. februar 2013