r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Landbruks- og matdepartementets landsverneplan for egne eiendommer

Skriv

Landbruks- og matdepartementet eier et utvalg bygninger. Foruten eiendommer som er underlagt landsverneplanene for Bioforsk og Statsskog eier departementet tre eiendommer som nå fredes.

Dette gjelder Sikkilsdalen hesteavlsseter i Nord-Fron kommune, Staur gård i Stange kommune og Veterinærinstituttet i Oslo kommune. 12 bygninger fredes i forskriften.                       

Fredningssaken har bakgrunn i landsverneplanen for Landbruks- og matdepartementet som ble utarbeidet i samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Forsvarsbygg og Riksantikvaren. Landsverneplanprosjektet for Landbruks- og matdepartementet startet i 2005.                          

I kongelig resolusjon 1. september 2006 “Om overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedommar" er fagdepartementene pålagt å utarbeide landsverneplaner for kulturhistoriske eiendommer i sine sektorer.                          

Med grunnlag i landsverneplanene skal departementene/sektorene i samråd med Riksantikvaren finne fram til og velge ut for fredning eller annet vern, et representativt utvalg av statens eiendommer og bygninger.                          

SKE-forskriften

Fredningen av statlige eiendommer skjer ved én felles forskrift: forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer(SKE-forskriften).                          

Forskrift nr. 1088 om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 1 som inneholder generelle bestemmelser, ble vedtatt av Riksantikvaren 9. november 2011.                          

I tillegg til de generelle bestemmelsene i kap.1 som også gjelder for Landbruks- og matdepartementet, utgjør nå kapittel 4 med vedlegg en del av forskriften. I tillegg til forskriften gjelder kulturminnelovens bestemmelser jf. bl.a. § § 16-18.

Publisert: 15. februar 2013