r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Forslag om fredning av Oddane fort

Skriv

Oddane fort i Larvik kommune er foreslått fredet.

Oddane fort er valgt ut som eksempel på et ekstysk kystfort som ble overtatt av det norske forsvaret og opprustet under den kalde krigen. I tillegg til en rekke bygninger og byggverk i form at forlegningsbygg, messebygg, kommandostillinger, kanoner og bunkere har området en rekke andre anlegg som lyskasterstillinger, nærforsvarsstillinger, løpeganger mv. Dette samt fortets forterreng inngår i forslaget til fredning. De gjenværende delene av den opprinnelige gårdsbebyggelsen inngår også i fredningen etter kulturminnelovens §15.  For å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet, vil et tilstøtende mindre område bli fredet etter kulturminnelovens § 19.

Fredningen av byggverk og anlegg på Oddane fort skal sikre at anlegget ivaretas og at helheten i anlegget kan bli forstått. Fredningen skal sikre de materielle sporene og gi mulighet for forståelse av forsvarsstrategi, drift og livsførsel fram til aktiviteten opphørte i 2005. 

Det tidligere landbruksområdet som er og har vært fortets forterreng siden 1941, er viktig som et eksempel på utvikling av særegne biologiske forhold som følge av at området har vært avstengt over lang tid og bare har tatt militær aktivitet. Fredningen er ikke til hinder for at natur- og kulturbetingete forekomster i form av geologiske, botaniske eller zoologiske elementer kan bli ivaretatt.

Høringsfrist

Berørte grunneiere og aktuelle høringsinstanser er blitt tilskrevet. Eventuelle andre uttalelser til høring må sendes Riksantikvaren senest 13. januar 2015 da saken vil bli oversendt kommunestyret før Riksantikvaren fatter vedtak i saken.

Kontaktpersoner