r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Forslag om fredning av eiendommer i Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede bygninger på 25 kulturhistoriske eiendommer, på bakgrunn av anbefalingene i Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan. Forslaget er nå lagt ut til høring.

Justis- og beredskapsdepartementets bygningsportefølje representerer etater med sentrale samfunnsoppgaver som skal opprettholde rettssikkerhet og sikre samfunnets og enkeltmenneskets trygghet: Politi, domstol, kriminalomsorg og sivilforsvar. Blant eiendommene som foreslås fredet er Høyesterett, Oslo fengsel (Botsfengselet fra 1851) og Espeland fangeleir fra andre verdenskrig.                          

Landsverneplanen som ligger til grunn for fredningsutvalget ble utarbeidet av Justis- og beredskapsdepartementet i samråd med Statsbygg, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarsbygg og Riksantikvaren i perioden 2007 – 2010.                          

Utvelgelsen av eiendommer i landsverneplanen for justissektoren har tatt utgangspunkt i sektorens historie, hvilke institusjoner som har vært/er statens ansvar og hvordan historisk utvikling speiler rettsstatens institusjoner, samt hvordan lovendringer  og statlige vedtak kommer til uttrykk i bygningsmassen.                          

Om Statens kulturhistoriske eiendommer I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie. Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.                          

Kontaktinformasjon Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@ra.no

Spørsmål kan rettes til:

prosjektleder Ingrid Djupedal, eller                          

rådgiver Ingrid Melgård,

Juridiske spørsmål kan rettes til:

seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, eller                          

rådgiver Elisabeth Nordling, elisabeth.nordling@ra.no

Høringsfrist: 29. januar 2014.

Publisert 27.11.2013