r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Forslag til kulturmiljøfredning for deler av Skudeneshavn er lagt ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Skudeneshavn. Foto: Runar Lunde, Karmøy kommune

Skriv

Riksantikvaren legger til høring og offentlig ettersyn forslag til forskrift om kulturmiljøfredning av deler av Skudeneshavn, Karmøy kommune, Rogaland, med tilhørende kart og forslag til forvaltningsplan. Det vises til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 22 nr. 2 andre ledd.

Forslag til forskrift og forvaltningsplan ble lagt til  lokal høring og offentlig ettersyn 30. november 2015. Det  kom inn 18 merknader til høringen. Med unntak av merknader om utvidelse av fredningens omfang, har alle innspillene ført til endringer i forskriften og forvaltningsplanen. Riksantikvaren ønsker å gi eiere, brukere og andre interesserte anledning til å vurdere disse endringene i en ny høringsrunde.

Fredningsforslaget omfatter både Gamle Skudeneshavn og det nye sentrum Havn, samt havnebassenget, Indre Havn. Fredningen omfatter alle utvendige arealer og eksteriøret til alle byggverk, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner innenfor kartavgreningen, herunder gategrunn med gateløp, faste dekker og belegg, kaier og brygger, allmenninger, park og annen grønnstruktur. Interiørene i byggverkene er ikke omfattet av fredningen.

Fredningen skal ivareta Skudeneshavns særlige kvaliteter som et meget godt bevart historisk kystbymiljø fra perioden 1800-1940, slik byen utviklet seg fra strandsted basert på sildefiske til ladested med variert næringsvirksomhet og bymessige funksjoner. Byen er både preget av 1800-tallets uregulerte bydannelse og kvadraturens oppbygning i det nyere sentrum. Skudeneshavn er unikt ved at begge formene for bydannelse er bevart og lesbart i miljøet.

Forslag til forskrift og forvaltningsplan kan lastes ned fra Riksantikvarens nettside, Karmøy kommunes nettside (www.karmoy.kommune.no) og Rogaland fylkeskommunes nettside (www.rogfk.no). Nærmere opplysninger om saken kan du få hos Riksantikvaren v/Cathrine Skredderstuen Rolland (csr@ra.no) eller Jorun E. Hals (jorhal@ra.no).

Høringsfrist (obs: ny frist)

Eventuelle merknader sendes Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo eller e-post: postmottak@ra.no innen 23. september 2016.