r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredning av eiendommer i landsverneplan for Entra Eiendom

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede bygninger på 21 kulturhistoriske eiendommer. Dette er gjort på bakgrunn av anbefalingene i Entra Eiendoms landsverneplan.

Blant de eiendommene som her foreslås fredet er det flere tollsteder i flere av de største byene, Nasjonalbiblioteket, samt  enkelte skolebygninger, institusjonsbygninger og tidligere kjøpmanns- og herregårder.                          

Hensikten med fredningen er å sikre og bevare et representativt utvalg byggverk og eiendommer knyttet til ulike statlige virksomheter fra ulike perioder og ulike deler av landet.                          

Landsverneplan for Entra Eiendom AS ligger til grunn for fredningsutvalget av selskapets byggverk og anlegg. Den ble utarbeidet av Entra i samråd med NIKU og Riksantikvaren i perioden 2004-2012.                          

 

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie. Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.                          

Kontaktinformasjon om høringen

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@ra.no

Spørsmål til høringen kan rettes til Riksantikvaren v/prosjektleder Ingrid Djupedal, e-post idj@ra.no eller rådgiver Ingrid Melgård, epost inm@ra.no.
For juridiske spørsmål ta kontakt med seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, epost ijr@ra.no.                          

Høringsfrist er 3. mai 2013.

Publisert: mars 2013