r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredning av eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet

Vernebygget, et klimaregulert stål- og glassbygg som beskytter domkirkeruinen på Hamar, er en av bygningene som foreslås fredet i landsverneplanen for Klima- og miljødepartementet. Foto: Jiri Havran / Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede bygninger på 18 kulturhistoriske eiendommer. Dette er gjort på bakgrunn av anbefalingene i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet, valgt ut med bistand fra personer med kulturminnefaglige kompetanse blant egne fagfolk, Bygningsvernsenteret på Røros og Forsvarsbygg.

Anleggene som er valgt ut til fredning, ligger spredt over hele Sør-Norge. Bygningene og anleggenes alder strekker seg fra 1700-tallet til 1998, og er svært ulike.

Departementets underliggende direktorater, Miljødirektoratet og Riksantikvaren, har kjøpt eller overtatt mange som følge av sine ansvarsfelt og arbeidsområder. Miljødirektoratet har ervervet flere eiendommer over hele landet til enten friluftsformål eller naturvernhensyn. Miljødirektoratet har også overtatt flere eiendommer fra Forsvaret for å forvalte dem til friluftsformål. Verneplanen inneholder også en rekke bygninger og anlegg som er overført til Riksantikvaren gjennom hjemfallsretten for bergverk.

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie.

Regjeringen forventer at en andel av kulturminneverdiene skal sikres gjennom fredning. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte.

Les mer om Statens kulturhistoriske eiendommer her

Kontaktinformasjon:

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo, eller pr. e-post til postmottak@ra.no

Høringsfristen er 20. mai 2015.

Spørsmål kan rettes til: seksjonssjef Ingrid Djupedal, idj@ra.no, eller seniorrådgiver Andreas Skogholt Skjetne, ansk@ra.no.                     

Juridiske spørsmål kan rettes til: seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, ijr@ra.no.