r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredning av kulturminner i Statskogs landsverneplan

Ljørbu ved Galtstrømmen er en av bygningene som foreslås fredet gjennom Statskogs landsverneplan. Foto: J. Chr. Eldal, NIKU

Skriv

Riksantikvaren og Statskog foreslår å frede 20 kulturminner knyttet til ulike sider av skogbrukshistorie, skogsforvaltning og historien om statens skoger.

Et fellestrekk ved bygningsmassen i denne sektoren er små og enkle bygninger med liten endringsgrad. Mange av bygningene er åpne for allmennheten og er viktige overnattingssteder som benyttes til friluftsliv, jakt og fiske i dag.

Om Statskogs landsverneplan

Statskogs landsverneplan viser bredden i sektorens ansvarsområde og statens rolle som skogs- og utmarksforvalter gjennom 150 år.

I tillegg til bygninger og anlegg fra ulike sider av skogbrukshistorien, består eiendomsporteføljen også av bygg som Statskog har kjøpt eller som har kommet i statlig eie der staten har overtatt eiendommer.

Anleggene som er valgt ut til fredning (verneklasse 1) ligger spredt fra Sirdal i sør til Målselv i nord. Bygningene og anleggenes alder strekker seg fra 1700-tallet til ca. 1955. Eksempler på bygninger er enkle skogskoier, skogvokterboliger, funksjonærhusvær og fjellgårder.

Objekter valgt ut i verneklasse 1 i landsverneplanen fredes etter forskrift. Det er denne forskriften som nå er ute på høring.

Riksantikvaren er godt fornøyd med at samarbeidet mellom Statskog og Riksantikvaren har resultert i en omforent landsverneplan og at et utvalg av de viktigste kulturminnene i Statskogs eiendomsportefølje er identifisert. 

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte. Sektorene har ansvar for at det utarbeides landsverneplaner der enkelte objekter velges ut til fredning. 

Les mer om Statens kulturhistoriske eiendommer her.     

Hvor skal høringsuttalelser sendes?

Høringsuttalelser sendes per brev eller e-post til Riksantikvaren.

Brev: Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo
E-post: postmottak@ra.no

Høringsfrist: 18. januar 2017

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

Ingrid Djupedal, seksjonssjef, idj@ra.no
Andreas Skogholt Skjetne, seniorrådgiver, ansk@ra.no              
Juridiske spørsmål kan rettes til: seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, ijr@ra.no