r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredning av kulturminner i landsverneplan for Kulturdepartementet

 Bjørnstjerne Bjørnsons hjem, Aulestad. Foto: Riksantikvaren.

Skriv

Riksantikvaren og Kulturdepartementet foreslår å frede kulturminner på 13 eiendommer knyttet til ulike sider av kultursektoren.

Et fellestrekk ved bygningsmassen i denne sektoren er at de alle er knyttet til viktige mennesker og hendelser som definerer Norge som nasjon, alt fra kjente erobrere, de store dikterne og vårt felles mediehus.

Om landsverneplan for Kulturdepartementet

Landsverneplan for Kulturdepartementet omfatter eiendommer som mange nordmenn i dag har et forhold til, som er vesentlige for norsk kulturliv og som har vært viktige i oppbyggingen av Norge som en kulturnasjon.

Kulturdepartementets landsverneplan viser bredden i sektorens ansvarsområde:

Alt fra kunstnerhjem, til museer og arkivbygninger. Eksempler på bygninger er dikterhjemmet Aulestad, Grotten - statens æresbolig for kunstnere, NRK Marienlyst og Statsarkivet i Bergen.

Anleggene som er valgt ut til fredning (verneklasse 1) ligger spredt over landet, men med hovedvekt på Østlandet. Bygningene og anleggene har stort aldersspenn. Det eldste kulturminnet er fra ca. 1665, mens den yngste bygningen ble oppført så sent som i 2007.

For flere av eiendommene er det allerede fredet en eller flere bygninger. Blant annet er middelalderbygningene i Erkebispegården i Trondheim automatisk fredet gjennom sin alder. Nå fredes også de øvrige bygningene i Erkebispegården, for å komplettere den lange og mangfoldige historien til anlegget.

Riksantikvaren er godt fornøyd med at samarbeidet mellom Kulturdepartementet og Riksantikvaren har resultert i en omforent landsverneplan som ligger til grunn for fredningsforslaget. 

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte. Sektorene har ansvar for at det utarbeides landsverneplaner der enkelte objekter velges ut til fredning. 

Les mer om Statens kulturhistoriske eiendommer her.     

Hvor skal høringsuttalelser sendes?

Høringsuttalelser sendes per brev eller e-post til Riksantikvaren.

Brev: Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo
E-post: postmottak@ra.no

Høringsfrist: 15. desember 2017.

Kontaktinformasjon

Spørsmål kan rettes til:

  • Ingrid Djupedal, seksjonssjef, idj@ra.no
  • Cathrine Skredderstuen Rolland, seniorrådgiver, csr@ra.no
  • Ingrid Melgård, seniorrådgiver, inm@ra.no              
  • Juridiske spørsmål kan rettes til: seniorrådgiver Inger Johanne Rystad, ijr@ra.no