r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredning av tidligere Rikstrygdeverket i Oslo

I denne bygningen i Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 i Oslo holdt Rikstrygdeverket til. Foto: Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede tidligere Rikstrygdeverket i Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 i Oslo som et kapittel i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. 

Formål

Formålet med fredningen av Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 er å bevare et tidstypisk og helhetlig kontorkompleks med betydelige arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter.

Fredningen skal sikre bygningene, utomhusområdet og de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget som helhet.

Ny høring

Fredningssaken var første gang ute på offentlig høring i 2004, og ble midlertidig fredet samme år. Etter vedtaket om den midlertidige fredningen, ble det gitt dispensasjon til å gjennomføre en god del endringer i bygningen.

På grunn av disse endringene, presiseringer av fredningsomfanget og nye eiere velger Riksantikvaren å legge forskriftsfredningen av tidligere Rikstrygdeverket ut på ny offentlig høring.

Høringsfrist

Frist for eventuelle merknader må rettes til Riksantikvaren innen tirsdag 13. desember 2016.

Hvor skal høringsuttalelser sendes?

Høringsuttalelser sendes pr. brev til Riksantikvaren: Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo,
eller pr. e-post: postmottak@ra.no.

Når høringsperioden er over vil eventuelle endringer i forskrift om kulturhistorisk eiendom kapittel 21, bli innarbeidet før Riksantikvaren vedtar fredningsforskriften.

Spørsmål?

Spørsmål kan rettes til: