r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredningsforslag for Hylen kraftverk og Saurdal kraftverk

Portalbygning Hylen kraftverk. Foto: PeltonMan (CC BY-SA), via Wikimedia Commons

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Hylen kraftverk og Saurdal pumpekraftverk i Suldal kommune.

Hylen kraftverk og Saurdal pumpekraftverk er en del av Ulla-Førre utbyggingen som var en av Norges siste store kraftutbyggingene og omfatter fellesutbygging av en rekke vassdrag og fem kraftverk og er dermed en viktig referanse i norsk vannkrafthistorie.

Om Hylen kraftverk

Hylen kraftverk er bygget i fjell slik at det bare er portalbygningen som ligger i dagen. Kraftverket ble satt i drift i 1981, og utnytter et fall på 68 meter fra Suldalsvatnet til havnivå i Hylsfjorden.

Portalbygningen er oppført i koksgrå plasstøpt betong med et fremstikkende, avrundet trappehus som skille mellom innkjøringsporten og kontorfløyen. Portalbygningen på Hylen har en utforming som, til en viss grad, kan sammenlignes med en ubåt. En slik utforming av bygninger har paralleller tilbake til norsk kraftverksarkitektur, med fartøylignende trekk, som inspirerte mange funksjonalistiske arkitekter tidlig på 1900-tallet. Arkitekt er Egil Sorteberg.

Om Saurdal pumpekraftverk

Saurdal pumpekraftverk er bygget i fjell, men med nødstrømsaggregatbygning, portalbygning, inntakshus og lukehus i dagen. Bygningene ligger med noe avstand mellom seg, men bygningene utgjør likevel en større helhet og sammenheng grunnet et samstemt formspråk. Kraftverket ble satt i drift i 1985-1986 og utnytter vannressursene og fallet fra Blåsjø, som er Norges største vannreservoar.

Kraftverket er et eksempel på modernistisk 1980-talls arkitektur i plasstøpt betong, Nødstrømsaggregatbygningen er en enkel, lav bygning i dypgrå, plasstøpt betong under lavt, flatt og gresskledd pulttak. En lav murvegg forbinder den med portalbygningen inn til adkomsttunnelen.

Portalbygningen har en fremtrukken baldakin, med ventilrasteret foran luftinntaket som et bånd, over selve portbladet. Inntakshuset har et trekantformet bygg med avrundet møne i forkant (mot vannet), og et bakre, noe høyre bygg, i samme utforming. De avrundete mønene er forbundet med en myk bue og noe som gir bygget en særegen form. Lukehuset er et lite trekantformet bygg som eneste synlige tegn på tekniske anlegg i fjellet under. Bygget er oppført i plasstøpt betong med avrundet møne, som inntaksbygget. Arkitekt er Egil Sorteberg.

Landsverneplan for Statkraft

Hylen og Saurdal er i Landsverneplan for Statkraft vurdert til å være fredningsverdige. Siden kraftverkene eies av flere kraftselskaper, med Statkraft som hovedaksjonær, fredes kraftverkene ved enkeltvedtak og ikke ved forskrift slik det gjøres for seks andre kraftverk i Landsverneplanen.

Formålet med fredningene

Formålet med fredingen er å sikre to av kraftverkene i Ulla-Førre utbyggingen, som et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig eksempel på den store satsingen på vannkraftverk i andre halvdel av 1900-tallet. Ulla-Førre var Nord-Europas største utbygging på 1970- og 80-tallet og omfattet flere vassdrag i Rogaland og Agder-fylkene.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningenes arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske utrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre vinduer og dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av Hylen kraftverk er å sikre portalbygningen, tilhørende et representativt kraftverk av høy arkitektonisk kvalitet fra tidlig 1980-tall.

Formålet med fredningen av Saurdal pumpekraftverk er å sikre et særpreget kraftverk med en dobbeltfunksjon som pumpe- og produksjonskraftverk, og det største i sitt slag i Norge i tillegg til å være et kraftverk av høy arkitektonisk kvalitet fra tidlig 1980-tall.

Omfanget av fredningene

Fredningen etter § 15 omfatter følgende bygninger:

Hylen

  • Portalbygningen

Saurdal

  • Nødstrømsaggregatshus
  • Portalbygningen
  • Inntakshus
  • Lukehus

Høringsfrist

Eventuelle merknader til fredningsforslaget må sendes skriftlig innen 20. november til:

Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo, eller til postmottak@ra.no

Kontaktpersoner

Bodil Johanne Paulsen, rådgiver, bodpau@ra.no
Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), ijr@ra.no
Ingrid Melgård, fung. seksjonssjef, inm@ra.no