r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredningsforslag for Tørfoss gård og Gamle Sappen skole

Tørfoss i Nordreisa (Raisin komuuni). Foto: Ståle A. Bergås, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Tørfoss gård og Gamle Sappen skole i Nordreisa kommune.

I 2017 startet Riksantikvaren opp et arbeid med å frede kvenske/norsk-finske kulturminner. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med fylkeskommunene Troms og Finnmark, museer, interessegrupper og med minoritetsgruppen selv. Målet er å bedre fredningslistens representativitet ved at fredningene i større grad skal gjenspeile Norges historie og dagens samfunn. Arbeidet er en oppfølging av satsingen på nasjonale minoriteter i St.meld.nr.16 og de konkrete tiltakene i Meld. St. nr. 35 for å skaffe en oversikt og frede kulturminner til nasjonale minoriteter.

Nasjonale minoriteter er et av temaene hvor det har vært få fredninger. Kvenske/norsk-finske kulturminner er det fredet noen av, hovedsakelig i Varanger i Finnmark.

Fredningen av Tørfoss gård utvider bildet av kvensk historie i Norge på 1800-tallet ved at den sammen med Gamleskolen i Sappen får frem Reisadalen som et viktig område for kvensk kultur og byggeskikk. Reisaelva er et av de områdene i Nord-Troms hvor det har vært største bosetting av kvener.

Reisaelva og Reisadalen har vært en viktig ferdselsåre mellom fjell og kyst. Kvenene bosatte seg ved Reisaelva og livnærte seg av den sammen med jord- og skogbruk. Kvenene var kjent som gode håndverkere og bygget egne bygninger, båter og redskaper. I 1723 bodde det 6 kvenske familier i Nordreisa (Raisi). Ettersom den kvenske innvandringen økte ut på 1800-tallet ble kvensk det dominerende språket i Nordreisa.

Gamle Sappen skole i Nordreisa kommune (Raisin komuuni). Foto: Ståle A. Bergås, Riksantikvaren

Gamleskolen i Sappen i Nordreisa kommune (Raisin komuuni)

Riksantikvaren har utarbeidet et fredningsforslag for Gamleskolen i Sappen gnr./bnr. 30/7 i Nordreisa kommune.

Formålet med fredningen er å bevare Gamleskolen i Sappen som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på skolebygg og internatskole for kvenske barn i Nord-Troms. Bygningen har vært brukt som skolebygning siden 1891 og frem til 1950-tallet. Gamleskolen i Sappen er også et kulturminne fra tiden med fornorskningspolitikk av den kvenske befolkningen.

Fredningsforslaget omfatter den tidligere skolebygningen med eksteriør og deler av interiør, etter kulturminneloven § 15, og et utomhusområdet tilsvarende eiendomsgrensen, etter kulturminneloven § 19.

Tørfoss i Nordreisa (Raisin komuuni). Foto: Ståle A. Bergås, Riksantikvaren

Tørfoss gård i Nordreisa kommune (Raisin komuuni)

Riksantikvaren har utarbeidet fredningsforslag for Tørfoss gård, gnr./bnr. 32/11 i Nordreisa kommune.

Formålet med fredningen er å bevare Tørfoss gård, som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på kvensk byggeskikk i Nord - Troms fra slutten av 1700-tallet og frem til 1940. Tørfoss gård ligger i Reisadalen, dette området er et av de stedene i Troms som først ble befolket av kvener, og hvor kulturen fremdeles er levende den dag i dag. Tørfoss gård er et godt eksempel på en komplett kvensk gård hvor man har drevet med fiske i elva, jordbruk og skogbruk.

Alle de 8 bygningene på gården er omfattet av fredningen både med eksteriør og interiør etter kulturminneloven § 15. I tillegg er det foreslått å frede et utomhusområdet som tilsvarer eiendomsgrensen etter § 19.

Videre saksgang

Fredningsforslagene for Gamleskolen i Sappen og Tørfoss gård blir lagt ut på offentlig ettersyn i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 2 og til høring til berørte parter.

Det gis en frist på 6 uker fra kunngjøringsdagen til å komme med uttalelser. Dato for innsending av høringsuttalelser er 3. mai 2019.

Høringsuttalelser kan sendes til Riksantikvaren på e-post adresse: postmottak@ra.no