r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring fra Kulturdepartementet: Oversikt over presteboliger med særlig kulturhistorisk verdi

Skriv

Opplysningsvesenets fond har utarbeidet en oversikt over ca. 140 presteboliger i sitt eie som de mener representerer vesentlige kirkelige kulturverdier. Kulturdepartementet har nå lagt ut denne oversikten til høring. 

Kulturdepartementet ønsker blant annet å få innspill om det er presteboliger som er utelatt, men som bør tas med i oversikten. Det ønskes også innspill om presteboliger i kommunalt eie som har stor kirke- og kulturhistorisk verdi, og som derfor også bør tas med i oversikten. 

Bakgrunnen for høringen er opphevelsen av prestenes boplikt fra 1. september i år. Kulturdepartementet anser at presteboliger med en viktig kirke- og kulturhistorisk verdi bør søkes beholdt som presteboliger, eventuelt anvendes til andre formål som kan sikre boligenes særlige kvaliteter.

Både Riksantikvaren og fylkeskommunene er høringsinstanser. Riksantikvaren anser at fylkeskommunene står nærmest til å gi konkrete supplerende innspill om prestegårder/presteboliger som bør inkluderes i oversikten.

Høringsfrist er 15. mai 2015.

Riksantikvaren ber om kopi av fylkeskommunenes innspill.

Les mer om høringen på regjeringen.no