r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Melding om oppstart av fredningssak for fire kvenske/norsk-finske kulturminner

Tørfoss i Nordreisa (Raisin komuuni). Foto: Ståle A. Bergås, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren og Troms og Finnmark fylkeskommuner har startet prosessen med å frede fire kvenske/norsk-finske kulturminner i Nordreisa, Storfjord og Porsanger.

De fire kulturminnene foreslås fredet med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) § § 15 og 19, jf. § 22.

Gamle Sappen skole i Nordreisa kommune (Raisin komuuni). Foto: Ståle A. Bergås, Riksantikvaren

Gamle Sappen skole (gamleskolen) gnr. 30 bnr. 7, Nordreisa kommune (Raisin komuuni)

Gamle Sappen skole er et kulturminne av nasjonal verdi som er et godt eksempel på internatskolene for de kvenske/norsk - finske barna i Nord-Troms. Sappen skole har undervist barn fra 1890-1955. Fra 1928 ble den internatskole både fordi barna hadde lang skolevei, men også fordi de bedre skulle tilegne seg det norske språket. Bygningen er godt bevart og forteller en viktig historie om kvenske barns skolegang og fornorskningen i nord.

Fredningsforslaget omfatter skolebygningen med eksteriør og interiør etter kulturminneloven § 15 og et område for å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet etter §19.

Tørfoss i Nordreisa (Raisin komuuni). Foto: Ståle A. Bergås, Riksantikvaren

Tørfoss gård, gnr 32. bnr 11. Nordreisa kommune (Raisin komuuni)

Tørfoss gård er av nasjonal verdi ved at det viser kvensk byggeskikk og levevis. De første som ryddet Tørfoss gård kom fra Finland på 1700-tallet. Gården er godt bevart. Anlegget fremstår som komplett med bygninger som er karakteristiske for et kvensk gårdsbruk i Nord-Troms.

Fredningsforslaget 9 bygninger; hovedbygning, driftsbygning, badstue, bårstue samt tre boder og utedo med eksteriør og interiør etter §15 i kulturminneloven. I tillegg foreslås det å fredes et område etter § 19 for å bevare virkningen av kulturminnet i miljøet.

Hottigården i Storfjord kommune (Omasvuonon kunta). Foto: Cathrine S. Rolland, Riksantikvaren

Hottigården (Furulien), gnr45, bnr 2. Storfjord kommune (Omasvuonon kunta)

Hottigården er av nasjonal verdi på grunn av sin tilknytning til kvensk/norsk-finsk innvandring. Stedet er en tidstypisk kvengård med kombinasjonsbruk for jordbruk, skogbruk og fiske.

Fredningsforslaget omfatter 5 bygninger som foreslås fredet med hjemmel i kulturminneloven § 15. For å sikre virkningen av anlegget i miljøet foreslås det at et område omkring fredes med hjemmel i kulturminneloven § 19.

Fjøset i Repokoski i Porsanger kommune (Porsangin komuuni). Foto: Ståle A. Bergås, Riksantikvaren

Fjøset i Repokoski, gnr 20, bnr 17, Porsanger kommune (Porsangin komuuni)

Den viser kvensk byggeskikk og vitner om de kvenske bosetterne i området. Fjøset er en av de få bygningene som stor igjen i Vest-Finnmark og Porsanger etter brenningen av Nord-Troms og Finnmark høsten 1944, da okkupasjonsmakten trakk seg tilbake på slutten av 2. verdenskrig.

Fredningsforslaget omfatter fjøset og inkluderer også tilbygg som tidligere sto inntil fjøset som foreslås fredet etter kulturminneloven § 15. For å sikre virkningen av bygningen i miljøet foreslås det at et område på 1-2 meter omkring fredes med hjemmel i kulturminneloven § 19.

Kontaktperson hos Riksantikvaren: Ståle A. Bergås, staale.arfeldt.bergaas@ra.no