r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Oppstart av fredninger for fire skogfinske kulturminner

Gammelfjøset på skogfinneplassen Orala i Kongsvinger kommune. Foto: Berit Rønsen, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren varsler oppstart av fredninger for fire skogfinske kulturminner i Grue, Kongsvinger og Åsnes kommuner.

De fire skogfinske kulturminnene er:

Røykstua på Askosberget i Grue kommune. Forslaget omfatter røykstua med eksteriør, interiør og fast inventar som foreslås fredet med hjemmel i kulturminneloven § 15.

Abborhøgda/Yöperinmäki i Kongsvinger kommune. Forslaget omfatter utomhusareal med det helhetlige tunet, omkringliggende driftsarealer og adkomstveier, som foreslås  fredet med hjemmel i kulturminneloven § 15.

Orala/Åranstorp/Øvre Aronstorp i Kongsvinger kommune Forslaget omfatter bygningene på Orala med eksteriør, interiør og fast inventar, samt et utomhusområde, som foreslås fredet med hjemmel i kulturminneloven § 15.
I tillegg foreslås fredning av tilhørende netthuk (bygning for oppbevaring av fiskeredskaper) ved Søndre Øyersjøen etter § 15. For å sikre virkningen av netthuken i miljøet og for å bevare vitenskapelige interesser som knytter seg til den foreslås det at et område omkring fredes med hjemmel i kulturminneloven § 19.

Låven på Tomta/Østgården i Peistorpet/Piesala i Åsnes kommune. Forslaget omfatter låven med eksteriør, interiør og fast inventar, som foreslås fredet med hjemmel i kulturminne-loven § 15.

Se mer informasjon og kart i vedleggene nederst på siden.

Kontakt

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Riksantikvaren postmottak@ra.no eller tlf. 22 94 04 00.

Eventuelle merknader sendes Riksantikvaren innen 5. desember 2018.

Det vil deretter bli utarbeidet et fredningsforslag som vil bli sendt på høring til berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn.

Om skogfinske kulturminner