r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren fikk medhold i Residence-saken

Skriv

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fattet nytt vedtak om avslag og dermed omgjøring av kommunens dispensasjonsvedtak. Saken dreide seg om byggetillatelse for en LCD-skjerm på taket av Residence-bygget ved Trondheim Torv.

Instansen ga Riksantikvaren medhold i at hensynet til plassens historiske betydning måtte tillegges vekt, ut over kun selve bygningens verdi. Fordelene ved dispensasjon skal i slike saker vurderes opp mot ulempene.

Fordelene viste seg i fylkesmannens vurdering å ikke være større enn ulempene i denne saken, fordi reguleringsplanens hovedhensikt for Residence-bygget er vern. Videre anførte fylkesmannen at kommunens egne skilt- og reklamevedtekter, selv om disse ikke er juridisk bindende, gikk i mot en slik type oppsetting av skilt.

Fylkesmannen hadde gitt avslag i et tidligere brev, grunnet feil rettsanvendelse. Kommunen fattet så nytt vedtak. Riksantikvaren klaget videre på dette.