r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren melder oppstart av kulturmiljøfredning i Henningsvær

Fra Henningsvær. Foto: Jorun Hals, Riksantikvaren

Skriv

Henningsvær i Vågan kommune er kjent som et av landets viktigste fiskevær. Fiskerihistorien er en levende kulturarv som i liten grad er sikret gjennom vern av fysiske strukturer. I Henningsvær er det nasjonal interesse knyttet til bevaring av områdene, bebyggelsen og infrastrukturen som er dannet med utgangspunkt i lofotfisket. Et slik kulturmiljø er til nå ikke fredet, og vil være svært viktig for forståelsen av den nasjonale historien.

Riksantikvaren vil med dette melde oppstart av sak om kulturmiljøfredning for deler av Henningsvær med hjemmel i lov om kulturminner 9. juni 1978 nr. 50 § 20, jf. § 22.

Bakgrunn for fredningssaken

Spørsmålet om kulturmiljøfredning i Henningsvær kom først opp i 2014. Årsaken var at Henningsvær ble vurdert å ha store kulturhistoriske verdier. Med bakgrunn i innspillene som kom i folkemøtet i 2014, ble det gjennomført et forprosjekt for å undersøke konsekvensene av en kulturmiljøfredning i 2018. Forprosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune, Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren. Med bakgrunn i dette, og med støtte i Vågan kommunestyres og Nordland fylkestings vedtak i 2019 setter nå Riksantikvaren i gang sak om kulturmiljøfredning.

Henningsvær foreslås fredet på grunn av stedets store nasjonale verdier

Fiske har vært en av de tre viktigste næringene i Norge sammen med landbruk og industri. Få fredninger er knyttet til fiskerihistorien. Lofotfisket og dets store betydning nasjonalt sett er i liten grad representert blant fredningene.

Henningsvær er et fiskevær som historisk sett har hatt stor betydning for resten av landet. Fiskeværet skaper store verdier også i dag . Været h ar i 2019 bla fire aktive fiskebruk, og Vågan kommune tar imot fisk til verdier opp mot en kvart milliard årlig (jf. tall 2017). Å ivareta muligheten for at fiskerinæringen fortsatt kan drive og utvikles er et mål for fredningsprosessen.

Omfanget av fredningen

Forslaget om kulturmiljøfredning vil omfatte bygning enes eksteriør (det utvendige), kaianlegg, bystruktur med gater, grøntstrukturer og andre utearealer innenfor det området som er avmerket på vedlagte kart.

På dette stadiet er det ikke tatt stilling til endelig avgrensing eller detaljer knyttet til innhold.

Vågan kommune, Nordland fylkeskommune og Riksantikvar en, med innspill fra innbyggerforeningen i Henningsvær, samarbeider om å utarbeide fredningsforslaget.

Se forslag til område på kartet i vedlegget nederst på siden.

Vinter i Henningsvær. Foto: Bodil Paulsen, Riksantikvaren

Prosessen videre

Når fristen for innspill og merknader har gått ut, vil de innkomne merknadene og innspillene danne grunnlag for utarbeidelse av forslag til fredning . I fredningsforslaget vil en eventuell sonedeling og detaljerte bestemmelser fremgå. Arbeidet med utarbeidelse av fredningsforslag starter i september 2019, og vil etter planen pågå fram til juni i 2020.

Når fredningsforslaget er klart, vil det bli sendt på høring til alle involverte eiere, brukere og andre interessenter. Kommunestyret i Vågan kommune tar stilling til fredningssaken i 2021.

Fredningssaken i Henningsvær følger denne prosessen:

 • dialog og samarbeid med myndigheter, organisasjoner og andre berørte, forprosjekt og folkemøte
 • melding om oppstart og kunngjøring i aviser (her er vi nå)
 • folkemøte
 • utarbeidelse av fredningsforslag og forvaltningsplan – i samarbeid med berørte parter
 • forslag om fredning til høring og offentlig ettersyn
 • folkemøte
 • eventuell ny høring, hvis nødvendig
 • politisk behandling av forslaget, med høringsuttalelsene, i kommunestyret
 • politisk behandling av forslaget, med høringsuttalelsene, i fylkeskommunen
 • sentral høring til direktorater mv.
 • innarbeiding av høringsuttalelser, oversendelse til Klima- og miljødepartementet
 • saksforberedelse i departementet
 • fredningsvedtak av Kongen i statsråd
 • kunngjøring og tinglysing

Etter hver høring vil det bli vurdert om fredningssaken går videre eller om den avsluttes.

Folkemøte 14. mai

I forbindelse med oppstartsmeldingen blir det et folkemøte på Festiviteten 14. mai kl. 18. Da blir det mulighet til å få mer informasjon, stille spørsmål og møte Riksantikvaren. Det vil også være mulig å kunne møte noen fra Riksantikvaren dag en etter, på en - til - en - møter, dersom du har flere spørsmål eller ikke har anledning til å komme på folkemøtet.

Kontaktpersoner

Opplysninger om saken fås hos Riksantikvaren:
Jorun Hals tlf: 98202810, e-post: jorhal@ra.no

Frist for merknader

Merknader til oppstartsmelding sendes Riksantikvaren innen 1. september 2019

Merknader sendes per e - post til postmottak@ra.no

Ønsker du å sende merknader per brev sender du dette til: Riksantikvaren Direktoratet for kulturminneforvaltning Pb. 1483 Vika 0116 Oslo

Mer informasjon

Se siden om Prosjekt Henningsvær - kulturmiljøfredning