r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvaren varsler oppstart av kulturmiljøfredning av deler av Skudeneshavn

Gamle Skudeneshavn. Foto: Karmøy kommune

Skriv

Skudeneshavn i Karmøy kommune er kjent for sitt godt bevarte trehusmiljø. Trebebyggelsen i Gamle Skudeneshavn og det nyere sentrumsområdet Havn viser overgangen fra et selvgrodd område til et planlagt regulært sentrum. Et slikt kulturmiljø er til nå ikke fredet, og vil være unikt i nasjonal sammenheng.

Med hjemmel i Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 20, jf. § 22 varsler Riksantikvaren oppstart av sak om kulturmiljøfredning av deler av Skudeneshavn i Karmøy kommune i Rogaland.

Bakgrunn for fredningssaken

Et kulturmiljø kan fredes for å bevare områdets kulturhistoriske verdi. I Skudeneshavn er det planstrukturen og bygningene som utgjør dette miljøet.

Av bymiljø er det i dag bare kulturmiljøet Birkelunden på Grünerløkka i Oslo som er fredet. En kulturmiljøfredning av Levanger sentrum er under arbeid. I disse to kulturmiljøene er det den regulerte og planlagte kvartalsstrukturen som er fredet. I Skudeneshavn er det overgangen fra den selvgrodde og organiske bebyggelsen i Gamle Skudeneshavn til et regulert sentrum med rette gateløp som særpreger byen, og som er omfattet av forslaget til omfang av fredningen. Et slikt kulturmiljø er til nå ikke fredet, og vil være unikt i nasjonal sammenheng.

Omfanget av fredningen

Forslag om kulturmiljøfredning vil omfatte bygningenes eksteriør, samt bystruktur med gater, park og utearealer.

På dette stadiet er det ikke tatt stilling til endelig avgrensing eller detaljer knyttet til innhold. Karmøy kommune, Rogaland fylkeskommune og Riksantikvaren samarbeider om å utarbeide fredningsforslaget.

Se forslag til område på kartet i vedlegget nederst på siden.

Prosessen videre

Riksantikvaren ser frem til en god prosess der dialog med Skudeneshavn-samfunnet er vesentlig. Vi ønsker at vi sammen skal komme fram til et omforent forslag som har bred støtte hos eierne og kommunen.

Saksgang i fredningssaken:

- folkemøte (avholdt 23. februar 2015)

- oppstart, varsel og kunngjøring (høringsperiode) (brev sendt 27. februar 2015, se nederst på siden)

- utarbeidelse av fredningsforslag og forvaltningsplan – i samarbeid med berørte parter

- folkemøte

- lokal og sentral høring og offentlig ettersyn

- politisk behandling i kommunestyret

- eventuell ny sentral høring ved behov

- innarbeiding av høringsuttalelser, oversendelse Klima- og miljødepartementet

- saksforberedelse i departementet 

- fredningsvedtak av Kongen i statsråd

- kunngjøring og tinglysing

Kontaktpersoner

Opplysninger om saken fås hos:

Karmøy kommune:
- kulturvernkonsulent Ane Steingildra Alvestad, tlf: 52857357, e-post: ane.alvestad@karmoy.kommune.no

Riksantikvaren:
- rådgiver Elisabeth Nordling, tlf: 98228713, e-post: elisabeth.nordling@ra.no
- seniorrådgiver Monica Anette Rusten, tlf: 98228733, e-post: monica.anette.rusten@ra.no

Se for øvrig Karmøy kommunes informasjonsside om kulturmiljøfredningen

Frist for merknader

Merknader til oppstartvarselet sendes Riksantikvaren innen 1. april 2015

e-post: postmottak@ra.no
brev: Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo