r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Riksantikvarens avgjørelse i klagesak om dispensasjon for etablering av sykkelvei med fortau på Bygdøy

Dronning Blancas vei på Bygdøy. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren

Skriv

Etter en samlet vurdering av klagene har Riksantikvaren ikke funnet grunnlag for å omgjøre vårt vedtak om dispensasjon for etablering av sykkelvei med fortau på Bygdøy. Klagene oversendes derfor til departementet for endelig avgjørelse.

Riksantikvaren fattet 4. juli 2016 vedtak med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 20 tredje ledd om dispensasjon fra fredningen av Bygdøy kulturmiljø i Oslo for etablering av en sykkelvei med fortau på strekningen Dronning Blancas vei, Bygdøyveien og Museumsveien.

Vedtaket er påklaget av Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus, av advokatfirmaet Bull & Co på vegne av naboer som berøres av tiltaket og av «Nasjonal aksjon for sykkeltrafikk på Bygdøy».

Se brevet under for en nærmere gjennomgang av klagene og Riksantikvarens vurdering av disse.