r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Til offentlig ettersyn: Forslag om fredning av Bogstad gård med plasser og kulturlandskap

Bogstad gård. Foto: Mette Eggen/Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Bogstad gård med plasser og kulturlandskap.

Riksantikvaren legger til offentlig ettersyn forslag om fredning av hele eller deler av følgende eiendommer ved Bogstad i Oslo kommune: gnr./bnr. 13/1, 13/3, 13/36, 27/50, 27/2751, 27/2752, 27/2753, 33/988. Det vises til bestemmelsene i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 22 nr. 2 jamfør § 15 og § 19.

Omfang og formål

Forslaget innebærer at et område fra Peder Ankers Plass, nordover til Strøm, og videre østover forbi Byveien, vil bli fredet. Inkludert i forslaget er bl.a. Portstuene, Søndre og Nordre Skuggen, Markalåven, Strømsbråten, Murmesterstua, Strøm, Bogstad skole, Jegersborg, og Bogstad gård med Forvalterbolig og Gartnerbolig. I tillegg til bygninger foreslås fredet bl.a. park, hager og andre utomhusanlegg, veier, dammer, innmark, mindre deler av utmark og deler av Bogstadvannet ut fra strandlinjen.

Formålet med fredningen er bl.a. å bevare Bogstad som det sentrale gårdsanlegget i Bogstadgodset, et unikt anlegg med en storhetstid mellom ca. 1750-1955. Bogstadgodset er dessuten et sentralt historisk sted for begivenhetene knyttet til tiden rundt 1814. Fredningen skal sikre de materielle sporene etter godseiere, ansatte, husmenn og arbeidsfolk, og gi mulighet for en forståelse av næringsgrunnlag, drift og livsførsel ved Bogstad. Fredningens skal ivareta de historiske verdiene knyttet til Bogstadgodset som en kompleks sosial struktur – et helt lite samfunn med ulike arbeidsfunksjoner og sosiale sjikt.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til forslaget om fredning må sendes skriftlig og senest 15. august d.å., til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo, eller via e-post til postmottak@ra.no.