r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Til offentlig ettersyn: Forslag om fredning av Hindal gård

Grotten "Helmichs Minde" fra ca 1850 er et hovedelement i landskapsparken på Hindal gård. Foto: Per David Martinsen, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Hindal gård i Stavanger kommune.

Om Hindal gård

Hindal gård er et helhetlig lystgårdsanlegg som inkluderer en romantisk landskapspark, hager og bebyggelse. Anlegget ligger i Stavanger, i en forsenkning ned mot Gandsfjorden.

Gården ble anlagt som lystgård på slutten av 1700-tallet, og videreutviklet av ekteparet Karen Laurentse f. Gabrielsen (1801-1859) og Ole Helliesen (1795–1884) i andre kvartal av 1800-tallet. Hindal ble benyttet som en lystgård fram til 1883.

Bygningene i det langstrakte tunet er plassert på hver sin side av gårdsveien som krysser eiendommen. Den romantiske lunden og parkskogen omkranser tunet på to sider, mens Hindalsskogen med Hindalsdammen skjermer mot bybebyggelsen nord for tunet.

Hovedbygningen ligger sør-østlig vendt mot hagene, innmarka, fjorden og Gandsfjellet, med hovedinngang fra tunet. Resten av bygningsmassen henvender seg også til tunet. Steingjerder avgrenser deler av eiendommen.

Få slike anlegg er i dag bevart med intakt park og gårdsmiljø. Hovedbygningen, øvrig gårdsbebyggelse og grøntområdene framstår fremdeles som et samlet kulturmiljø i dalsøkket ned mot Gandsfjorden, hvor landskap og bebyggelse virker gjensidig forsterkende på hverandre.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Hindal gård som et kulturhistorisk og arkitektonisk verdifullt lystgårdsanlegg fra første halvdel av 1800-tallet, samt å sikre materielle spor etter hage- og skogbruksvirksomheten som ble drevet av lystgårdens eiere.

I tillegg er formålet å bevare et sjeldent og kulturhistorisk særlig verdifullt eksempel på et romantisk parkanlegg fra første delen av 1800-tallet, samt en aksialt anlagt og godt dokumentert formalhage fra siste del av 1800-tallet.

Omfanget av fredningen

Forslaget innebærer fredning av bygninger med eksteriør, samt interiør i 1. etasje av hovedbygningen, og grøntområder med konstruksjoner, strukturer, elementer, vegetasjon og vann etter kml § 15, og areal inkludert innmark, dam, gangveier og strand med brygge etter kml § 19.

Disse bygningene foreslås fredet: Hovedbygning, stabbur, bryggerhus (steinhus), torvhus (vedhus), nedre stall, potetkjeller, og grotte.

I grøntområdene som foreslås fredet etter kml § 15, inngår prydhage, nyttehage, park/lund med grotte og utsiktspunkt med spor etter en paviljong og «Hindalsskogen» og parkskogen mot øst.

Dessuten Hindalsdammen og andre dammer og bekkeløp, veier og stier, allé, hekker, steingjerder, terrasser, elementer som trapper, basseng m.m., samt vegetasjon inkludert trær og busker, løk- og staudeplantinger.

Les mer om gården og se kart over omfanget av fredningen i de vedlagte dokumentene under.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til fredningsforslaget må sendes skriftlig innen 20.august 2017 til:
Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo, eller til postmottak@ra.no

Kontaktpersoner

· May Britt Håbjørg
· Per David Martinsen
· Linda Veiby

Telefon: 22 94 04 00