r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Til offentlig ettersyn: Forslag om fredning av Holmen Yachtværft

A/S Holmen Yachtværft, båtskur 1. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren har foreslått å frede deler av A/S Holmen Yachtværft i Asker kommune.

Omfanget av fredningen

Forslaget til omfang av fredningen omfatter båtbyggerverkstedet, tre båtskur, mastehuset, bolighuset «Odden», skinnegangen med tralle og et område rundt yachtværftet.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Holmen Yachtværft er å bevare et helhetlig anlegg som representerer kontinuiteten og utviklingen fra den elitepregede seilsporten før andre verdenskrig, frem til den mer folkelige lystseilasen som utviklet seg etter krigen. Anlegget er nært knyttet til etableringen og utviklingen av lyst- og kappseilas i Norge, som fikk særlig utbredelse i Oslofjorden.

Fredningen skal sikre enkeltbygningene, skinnegangen, kulturminnenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Fredningen av området skal sikre virkningen av de fredete bygningene og skinnegangen i miljøet, gjennom å opprettholde anleggets karakter som verft og opplagssted for lystbåter, slik det fremstår med bevarte elementer.

Se mer informasjon om A/S Holmen Yachtværft og omfanget av fredningen i vedleggene under.

Frist for merknader

Eventuelle merknader til fredningsforslaget må sendes skriftlig innen 18. mai 2017 til:

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo, eller postmottak@ra.no.

Kontaktpersoner