r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Til offentlig ettersyn: Forslag om fredning av Vest-Nor gård

Tunet på Vest-Nor gård ligger helt ute på elvebrinken mot Glomma, ca. 4 kilometer nord for Brandval kirke. Foto: privat

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede tunet på Vest-Nor gård i Kongsvinger kommune. 

Om Vest-Nor gård

Gårdstunet og bygningene på Vest-Nor er usedvanlig autentiske og representative i forhold til hvordan østlandsgårder av tilsvarende størrelse var strukturert, bebygd og drevet omkring 1900. Det eldre drifts- og bebyggelsesmønsteret med et stort antall bygninger med separerte funksjoner er opprettholdt, samtidig som mekaniseringen og effektiviseringen av landbruket omkring 1900 er godt lesbart.

På Østlandet fins det ingen fredete gårdsanlegg fra samme tidsepoke, av samme størrelse og med tilsvarende mange eldre bygninger bevart. Vest-Nor representerer en gruppe gårdstun som det fantes svært mange av fram til for relativt få tiår siden.

Ettersom disse tunene har blitt vurdert som vanlige, kun delvis tilhører det førindustrielle jord- og landbruket, og bygningsmassen ikke har hatt tilstrekkelig høy alder eller verdi som enkeltstående kulturminner, har de ikke vært viet tilstrekkelig stor oppmerksomhet.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare det komplette gårdstunet på gården Vest-Nor slik det sto under og rett etter det store hamskiftet som fant sted i landbruket i tiårene omkring år 1900. Tunet og de ulike bygningene skal bevares slik at de opprinnelige funksjoner kan forstås, både individuelt og i forhold til hverandre.

Omfanget av fredningen

Elleve bygninger (våningshus, likhus, stabbur, kjeller- og rullebu, drengestue, fjøs m/bryggerhus, grisehus, utedo, stallåve, låve og sommerfjøs) samt nytte- og prydhagen, gårdsplassen og Den gamle Kongevegen er omfattet av fredningen.

Les mer om gården og se kart over omfanget av fredningen i de vedlagte dokumentene under.

Høringsfrist

Eventuelle merknader til fredningsforslaget må sendes skriftlig innen 30. juli 2017 til:

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo, eller postmottak@ra.no

Kontaktpersoner

Tunet på Vest-Nor. Foto: Bård Langvandslien, Riksantikvaren