r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Til offentlig ettersyn: Forslag til kulturmiljøfredning for Levanger

Levanger. Foto: Guri Dahl / Riksantikvaren 

Skriv

Forslag til kulturmiljøfredning for Levanger er lagt ut til offentlig ettersyn.

Riksantikvaren legger til offentlig ettersyn forslag til forskrift om fredning av kulturmiljøet Levanger, Levanger kommune, Nord-Trøndelag, med tilhørende forvaltningsplan. Det vises til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 22 nr. 2 andre ledd.                          

Fredningsforslaget omfatter alle utvendige arealer og eksteriøret til alle byggverk, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner innenfor kartavgrensningen, herunder alle bakgårder, portrom, gategrunn med gateløp, faste dekker og belegg, etterreformatoriske kulturlag fra tiden etter 1536, parker og annen grønnstruktur.                          

Fredningen skal sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi som viser et godt eksempel på norsk byutviklingshistorie, med hovedvekt på byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Videre er formålet å bevare nyere kulturlag som viser et eksempel på en urban utvikling som ivaretar ulike behov i ulike tidsrom.                          

Fredningsforslaget og forvaltningsplanen vil være tilgjengelig på Levanger rådhus og på hjemmesidene til Levanger kommune, samt i Nord-Trøndelag fylkeskommunes lokaler, Seilmakergata 2, Steinkjer. Nærmere opplysninger om saken kan en få hos Levanger kommune v/Hilde Monika Røstad, tlf. 911 23 415.                          

Eventuelle merknader sendes Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo eller e-post: postmottak@ra.no innen 1. september 2014.