r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Varsel om oppstart av fredning av Hindal gård

Hindal gård. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren starter opp fredningsprosessen for Hindal gård i Stavanger som et representativt og kulturhistorisk verdifullt lystgårdsanlegg fra tidlig på 1800-tallet.

Hindal gård er representativ for byjordbruket rundt Stavanger på 1800-tallet, og utgjør et samlet og helhetlig kulturmiljø i forsenkningen ned mot Gandsfjorden. Eiendommen ble i hovedsak opparbeidet av kjøpmann Ole Helliesen. Hans hustru Karen Laurentse anla landskapsparken.

Formålet med fredningen

Fredningen skal sikre uteområder og grøntanlegg, enkeltbygninger, strukturer og elementer av kulturhistorisk verdi, og sammenhengen mellom disse. I tillegg skal fredningen bevare virkningen av Hindal gård i landskapet, og opprettholde områdets karakter og opplevelse av Hindal som en lystgård.

Om fredningsprosessen

Initiativet til fredning av Hindal gård ble tatt av tidligere eier i 1986. På grunn av tiden som har gått siden forrige varsel ble sendt ut, varsler Riksantikvaren nå ny oppstart av fredning.

Et varsel om oppstart av fredning innebærer at fredningsprosessen settes i gang. På dette stadiet er det ikke tatt stilling til endelig avgrensing eller detaljer knyttet til innhold. Fredningsforslaget vil bli utarbeidet av Riksantikvaren i samarbeid med eiere og andre berørte parter.

Kontaktpersoner

Dersom du har spørsmål om høringen kan du ta kontakt med:

  • seniorrådgiver May Britt Håbjørg, tlf. 982 02 770, e-post mbh@ra.no
  • seniorrådgiver Per David Martinsen, tlf. 982 02 855, e-post per.martinsen@ra.no
  • rådgiver Elisabeth Nordling (juridiske spørsmål), tlf. 982 28 713, e-post eno@ra.no  

 

Frist for merknader

Eventuelle merknader må sendes skriftlig innen 1. januar 2017 til:

Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo, eller postmottak@ra.no  

Les mer om den videre fredningsprosessen og Hindal gård og se kart som viser områdets avgrensning i vedleggene under.

Lysthuset Helmichs Minde er utformet som en grotte og inngår som et viktig element i parken. Foto: Mette Eggen, Riksantikvaren