r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdien av kulturarv

Bakketunet på Bjørke ved Hjørundfjorden i Ørsta kommune. Foto: Mari Mette Eriksen, Riksantikvaren

Skriv

Menon Economics har foretatt en samfunnsøkonomisk analyse med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljø.

Menon Economics har i 2017 utarbeidet rapporten "Verdien av kulturarv" på  oppdrag fra Riksantikvaren.

På bakgrunn av rapporten «Forundersøkelse av metoder for kartlegging av økonomiske effekter og ringvirkninger av kulturminner» utarbeidet av Menon Economics høsten 2016, som igjen var motivert av Incentives rapport «Verdien av bygningsarv», ønsket Riksantikvaren å få belyst de samfunnsøkonomiske verdiene av kulturminner og kulturmiljø.  

Skal synliggjøre konkrete verdier

Målet med  prosjektet har vært å synliggjøre den samfunnsøkonomiske verdien og vise eksempler på konkrete verdier av kulturminner og kulturmiljø i Norge. Dette er gjort ved å ta i  bruk metoder for verdsetting av fellesgoder og lokaløkonomiske analyser.

Hovedfunn i rapporten

Rapporten viser den samfunnsøkonomiske nytten av  kulturarv i form av befolkningens betalingsvillighet for å bo i en verneverdig bolig, eller i områder med høy tetthet av kulturminner, å bo i og ved kulturmiljø, og nettoinntekter for lokalt næringsliv av turisme og andre aktiviteter relatert til kulturmiljø.

Hovedfunnene viser at det er høyere betalingsvillighet for å bo i verneverdige boliger enn i sammenlignbare boliger som ikke er verneverdige. Det er også høyere betalingsvillighet for å bo i nabolag med høy tetthet av kulturminner enn i nabolag med lavere tetthet av kulturminner. Videre viser studien at kulturmiljøer bidrar til økt velferd i lokalsamfunn i form av økt sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom turisme.

Last ned rapporten Verdien av kulturarv (pdf)