r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Middelalderske kirkegårder

En god og brukervennlig oversikt over middelalderske kirkegårder vil kunne bidra til bedre bruk og vern av disse kulturminnene. Kildegjennomgangen er en oversikt over hvor de middelalderske kirkegårdene er å finne i dag.

Nesodden kirke i Akershus. Foto: Kjersti Ellewsen, Riksantikvaren

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har i perioden 2002–2014 registrert kirkegårder fra middelalderen på oppdrag fra Riksantikvaren. Kildegjennomgangen viser resultatet av dette registreringsarbeidet. 

Hva inneholder oversiktene?

I første rekke viser oversiktene de som er i bruk, men også noen av dem som er lagt ned. Mange av kirkegårdene er i dag i bruk som deler av dagens gravlund. Her kan det også stå en kirke fra samme tidsperiode eller det være en kirke fra nyere tid. Noen av kirkegårdene er lagt ned og tas vare på som kulturminner, mens andre brukes til annet formål.

I tillegg til å vise hvor man finner kirkegårdene fra middelalderen i dag, inneholder oversiktene også informasjon om hvilke kilder som har opplysninger om dem.

Hva er bakgrunnen for kildegjennomgangen?

Kommunene er for en stor del eiere av kirkene og gravlundene i egen kommune, og forvalter disse kulturminnene og arealet rundt dem gjennom bruk av plan- og bygningsloven og lov om kirker og kirkegårder. Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet og fikk i 2013 også ansvaret for listeførte kirkers omgivelser. Riksantikvaren er kulturminnemyndighet for kirkegårdene og kirkene som er automatisk fredet.

For alle parter er det viktig å ha kunnskap om hvor kirkegårdene er når det planlegges ulike tiltak på og i nærheten av dem. Kunnskap kan bidra til at man tidlig finner alternative løsninger til tiltak som skulle kunne komme i konflikt med kirkegården som kulturminne.

Kildegjennomgangen er en oppfølging av rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminner og kulturmiljø, fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Last ned kildegjennomgangen for de enkelte fylkene her.