r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

NB!-registeret

I NB!-registeret får du en oversikt over kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge som har nasjonal interesse.

I NB!-registeret finner du en oversikt over 249 områder av nasjonal interesse i 78 norske byer og tettsteder.

Gå til NB!-registeret her.

Du kan også finne informasjon om NB!-områdene i kulturminnedatabasen Askeladden (for forvaltningen) og i Kulturminnesøk (for alle).

Formålet med NB!-registeret

Stor aktivitet og utbyggingspress gjør at kulturmiljøene i mange byer og tettsteder er utsatt for endringer og ødeleggelser.

Riksantikvarens NB!-register definerer utvalgte historiske byområder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir tatt vare på, og registeret kan brukes som en positiv ressurs i forbindelse med endring og utbygging. Det vil likevel være et visst handlingsrom for endring og utvikling innenfor NB!-områdene, forutsatt at kvalitetene i disse områdene blir ivaretatt.

Hva inneholder NB!-registeret?

NB!-registeret inneholder en oversikt over 249 områder av nasjonal interesse fra 78 byer og tettsteder i Norge. Til hvert område finnes det informasjon om kulturmiljøet og dets historie, og en begrunnelse for hvorfor det har nasjonal interesse.

Målgrupper

NB!-registeret skal i første rekke være et verktøy for kulturminne- og planforvaltningen på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå.

Databasen vil også kunne være nyttig for aktører innen eiendomsnæringen som trenger informasjon om kulturminneverdiene i bydeler der de planlegger aktivitet.

NB!-registeret og Riksantikvarens bystrategi

Føringene som gis i Riksantikvarens bystrategi gjelder også for NB!-områdene. Dette innebærer blant annet anbefalinger om at de historiske, bygningsmessige kvaliteter som kjennetegner de viktigste bymiljøene, som byggeskikk, volum, utforming, materialvalg og farger, i større grad skal videreføres ved nye tiltak enn tidligere. I mindre grad er det ønskelig med sterke kontraster i de aller viktigste, enhetlige bymiljøene.

Veileder for NB!-registeret

Riksantikvaren har utarbeidet en veileder for NB!-registeret, som er delt inn i to hovedtema:

Den første delen inneholder informasjon om hvilke saksbehandlingsregler som gjelder når det planlegges tiltak i eller ved NB!-områder, og hvordan ulike verktøy kan brukes for å sikre kulturminneverdiene.

Den andre delen tar opp faglige kriterier som er brukt i vurderingen av om en by kan inngå i registeret med avgrensing av delområder. Dette er kriterier som også må legges til grunn når nye tiltak eller planarbeid i eller ved NB!-områdene skal vurderes.

Last ned veilederen til NB!-registeret her.

Kontaktperson

Vignir Freyr Helgason, tlf: +47 982 02 748, e-post: Vignir.Freyr.Helgason@ra.no

Lenke til NB!-registeret

Nyheter: